• سردر دانشگاه امیرکبیر

    5 استراتژی اساسی پژوهشی دانشگاه امیرکبیر اعلام شد

    معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه پنج حوزه فناوری، انرژی، آب، سلامت، محیط زیست و ایمنی برای انجام مطالعات در این دانشگاه تعریف شده است، گفت: تنها انتظار ما از نهادهای مرتبط آن است که لیست چالش‌های مرتبط با این حوزه‌ها را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهند.

تاپ سه پژوهش