• خوابگاه

    بازسازی خوابگاه متاهلین علوم پزشکی تهران در انتظار تامین اعتبار

    معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه طبق برآوردها 2میلیارد تومان اعتبار برای 64 واحد خوابگاهی نیاز است تا بازسازی خوابگاه متاهیلن دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شود گفت: با پیگیری های انجام شده معاونت دانشجویی وزارت بهداشت قول تامین اعتبار بازسازی این خوابگاه را داده‌اند.

تاپ سه صنفی، فرهنگی