• تشدید بارش‌ها در مناطق شمالی

    مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی، از تشدید بارش باران در سواحل شمالی، شمال شرق و همچنین کاهش دما در نوار شمالی به ویژه در شمال شرق خبر داد.

تاپ سه محیط زیست