• معاینه فنی خودروهای دیزلی و سنگین

    معاینه فنی خودروهای سنگین یکپارچه شد

    معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: معاینه فنی خودروهای سنگین بخشی از سیستم سیمفا شده است و درحال حاضر معاینه فنی خودروهای دیزلی و خودروهای بنزینی از طریق سیستم سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران «سیمفا» انجام می‌شود.

تاپ سه محیط زیست