• دوشنبه / ۱ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۴:۲۵
  • دسته‌بندی: سیستان و بلوچستان
  • کد خبر: 1400060100582
  • منبع : نمایندگی سیستان و بلوچستان

شاخص آبرسانی روﺳﺘﺎﻫﺎی سیستان و بلوچستان به بیش‌از ۷۱ درصد رسید

شاخص آبرسانی روﺳﺘﺎﻫﺎی سیستان و بلوچستان به بیش‌از ۷۱ درصد رسید

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: ۹۷ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن زیر ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت آﺑﺮﺳﺎنی بوده و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی روﺳﺘﺎﻫﺎی این اﺳﺘﺎن از آب آشامیدنی ﺑﻬﺪاشتی و ﭘﺎﻳﺪار اﻛﻨﻮن به ۷۱.۱ درﺻﺪ رسیده اﺳﺖ.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل آب و فاضلاب استان، علیرضا قاسمی اظهارکرد: خدمت‌رسانی به استان‌های محروم همواره جزو برنامه‌های اصلی دولت‌ها بوده که معمولا براساس سندهای توسعه‌ای مختلف انجام می‌شود.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با ۵۱ ﺷﻬﺮ و ﮔﺴﺘﺮه‌ بیش از ۱۸۸ هزار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘر ﻣﺮﺑﻊ یکی از استان‌های محروم کشور است که در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ در بخش آب و فاضلاب مورد توجه جدی قرار گرفته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ﺟﻤﻌﻴﺖ این استان ﺣﺪود سه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ۵۱ درصد آنان در پنج هزار و ۵۹۴ روﺳﺘﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ تاکید کرد: بر اساس آمار شاخص‌ها، از ۵۱ شهر استان ۵۰ شهر دارای ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب آشامیدنی و ﺑﻬﺪاﺷﺘی و از پنج  هزار و ۵۹۴ روﺳﺘﺎی دارای سکنه سه هزار و ۸۴ روﺳﺘﺎ دارای ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب آشامیدنی ﺑﻬﺪاﺷﺘی هستند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اینک میزان ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از آب آشامیدنی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﺸﻮر ۹۹.۸۲ درصد و در ﺷﻬﺮﻫﺎی سیستان و بلوچستان حدود ۹۷ درصد و ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی روستاهای کشور از آب آشامیدنی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ۸۲ درصد و در روستای  این استان حدود ۷۱.۱ درصد است.

قاسمی افزود: ساخت ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻬﺮی به‌ طول ۴۲۶ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮﺳﻮده به‌طول ۴۲۵ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ‌آوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ۸۳ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮﺳﻮده ۵/۱ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ (۶ /۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃی ۲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ)، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن آب ﺷﻬﺮی به‌میزان ۲۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ برای ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آشامیدنی ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ راه‌‍اﻧﺪازی آب ﺷﻴﺮﻳﻦ‌ﻛﻦ ﺑﻪ روش B.O.O و B.O.T ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۴۱ هزار و ۲۵۰ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ‌روز و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ‌ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ۸۶ هزار و ۶۲۵ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در ﺑﺨﺶ آب روﺳﺘﺎﻳﻲ سیستان و بلوچستان اقداماتی نظیر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۵۱۳ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ۱۸۱ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ (ﺗﻌﺪاد ۳۵۴ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ۱۰۷ ﻫﺰار نفر از ﺳﺎل ۹۹ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ آب آشامیدنی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.)، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺗﻮزﻳﻊ آب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ تعداد ۱۸۱ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ واﮔﺬاری ۳۰ ﻫﺰار ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب و اﻓﺰاﻳﺶ ۳۹ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ آب ﺗﻮﻟﻴﺪی (ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ) و ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۳۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل انجام شده است.

وی تصریح کرد: رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی ﻃﻲ ﺳﺎل‌های ۹۶ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ۱۴۰۰ از ۶۲ ﺑﻪ ۷۱.۱ درﺻﺪ، رﻓﻊ ﺗﻨﺶ آﺑی ۴۳۰ روﺳﺘﺎ ﭘﺲ از ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ‌ﺳﺎزی ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ وﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ طول ۲ هزار و ۵۷۸ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﻪ ۷۵۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن در ﺳﺎل ۹۹ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺟﺮا شده، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن آب روﺳﺘﺎﻳی ﺑﻪ مقدار ۳۰ هزار و ۶۹۳ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  ساخت ﻳک ﺑﺎب ﭘﻜﻴﺞ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۲۱۰ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊ روﺳﺘﺎﻳی از دیگر اقدامات انجام شده در دولت دوازدهم است.

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: با این حال عملکرد سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ در بخش ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد دولت‌ها بر اساس سندهای توسعه‌ای متوجه اولویت‌ها بوده و در حال محرومیت‌زدایی در کشور هستند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.