• سه‌شنبه / ۱۶ آذر ۱۳۸۹ / ۱۲:۲۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8909-10141

مروري بر فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري؛ حقوق كارمندان، سالانه حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش مي‌يابد

مروري بر فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري كه مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان دولت است، مي‌تواند اين قشر را بيشتر با حقوق قانوني خود آشنا كند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين قانون در تاريخ 8 مهرماه 86 مصوب و براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال توسط دولت ابلاغ شده‌است. متن فصل دهم اين قانون كه ماده 64 تا 80 را شامل مي‌شود، به اين شرح است: ماده 64 ـ نظام پرداخت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد. تبصره ـ ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. ماده 65 ـ كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند. حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي‌باشد. تبصره 1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگي‌ها، حداكثر در پنج رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌گردند و هركدام از رتبه‌ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي وبالاتر اختصاص مي‌يابد. شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگي‌هاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوحپايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي‌يابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت‌ لازم برخوردار هستند طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از طي برخي از رتبه‌ها معاف و در يكي از رتبه‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند. تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليت‌ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي‌گيرند. تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي‌گردد. ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز است، بهره‌مند مي‌شوند. حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتادو پنج درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد. تبصره ـ هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل كرده‌اند براساس آيين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي‌گردند. ماده 67 ـ جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل يا پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرائي ابلاغ مي‌شود. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام خواهد شدو سازمان بر اجراء اين امر نظارت مي‌نمايد. ماده 68 ـ علاوه بر پرداخت‌هاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت است: 1- فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25%) امتياز حقوق ثابت و بريا ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. 2- فوق‌العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي‌گيرد. كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده‌اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي‌شود. 3- فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و اروژانس و در بخش‌هاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود. 4- كمك هزينه‌ عائله مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند. معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند حداكثر سه براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز شاغل بودن فرزند (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه‌ عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند. 5- فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگي وظايف و مسئوليت‌ها‌ و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق‌العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد. 6- فوق ‌العاده كارايي و عملكرد در چارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد: الف ـ به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي‌نمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد تا (20%) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي‌باشد. ب ـ ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه‌ كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند و به ترتيب (30%، 50% و 70%) تعيين مي‌گردد. ج ـ مقامات دستگاه‌هاي اجرائي مذكور در ماده (71) متناسب با رشد دستگاه‌ ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده هستند. 7- به منظور جبران هزينه‌ سفر و ماموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرائي، كسر صدوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد. 8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پست‌هاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌گردد. اين گونه كارمندان در مدت يكه از فوق‌آلعاده اشتغال خارج ا زكشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثناء مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهد داشت. 9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آيين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌آلتحقيق، حق‌التدريس، حق الترجمه و حق‌التاليف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد. در هر دستگاه اجرائي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني هستند. 10- فوق‌العاده ويژه در موارد خاصن با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بي المللي، ريسك پذيري، تاثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت‌ و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت‌ كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%) از مشاغل، در برخي از دستگاه‌هاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد. تبصره ـ پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاه‌هاي اجرائي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فن‌آوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جويي‌هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزء ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تاييد سازمان برسد. ماده 69 ـ به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق‌الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه‌جويي مي‌گردد را (با تاييد ذي‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌آلعاده بهره‌وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي‌دهند پرداخت نمايند. ماده 70 ـ شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه‌هاي اجرائي به تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت‌ و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي است. تبصره 1 ـ شرايط تصدي‌ مشاغل عمومي كه در بيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجراء به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد. تبصره 2 ـ دستگاه‌هاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي‌ مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را راسا به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد كند. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجراء است. ماده 71 ـ سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد: الف ـ روساي سه قوه (18000) امتياز. ب ـ معاون اول رييس جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز. ج ـ‌ وزراء‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييس جمهور (16000) امتياز. د ـ استانداران و سفرا (15000) امتياز. هـ ـ معاونين وزرا (14000) امتياز. تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس مجلس خواهد بود. تبصره 2 ـ علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق امتياز ويژگي‌هاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فو‌ق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره 3 ـ مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاددرصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان ما به التفاوت تا (80 درصد) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند كرد. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها مستهلك مي‌گردد و اين ما به‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود. تبصره 4 ـ دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان،‌برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمت‌هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد. ماده 72 ـ امتياز شغل مديران عامل و اعضاي هيات‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شركت،نوع توليد و خدمات،كارآيي و اثر بخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد. سقف امتياز اين ماده حداكثر 1/5 برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل است. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور ماده (68) بهره‌مند خواهند بود. تبصره ـ حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد. مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌گردد. روساي قواي سه گانه با امتياز 18000 معاون اول رييس جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان با امتياز 17000 وزرا، نمايندگان مجلس و معاونين رييس جمهور با امتياز 16000 استانداران و سفرا با امتياز 15000 معاونان وزرا با امتياز 14000 تبصره 1 ـ نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيات وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس مجلس خواهد بود. تبصره 2 ـ علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگي‌هاي شاغل (مذكور در ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌آلعاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره 3 ـ مقامات مذكور دراين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاءهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود. تبصره 4 ـ دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق ومزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمت‌هاي خاص و ويژه قضائي تسري دهد. ماده 72 ـ امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيات‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تاثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات،كارآيي و اثر بخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد. سقف امتياز اين ماده حداكثر (1/5) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل است. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده (68) بهره‌مند خواهند بود. تبصره ـ حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيات مديره ساير شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌شود. ماده 73 ـ به منظور ارتقاء كارايي و سود دهي بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد انگيزه‌ و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركت‌هاي دولتي كه براساس سياست‌هاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آيين نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به طور غير مستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي‌باشد. تبصره ـ مشمولين اين قانون صرفا يكي از فوق‌العاده‌هاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را مي‌توانند دريافت نمايند. ماده 74 ـ به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامه ريي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزراء به انتخاتب هيات وزيران و رييس دستگاه ذي‌ربط و مجموعا دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود، كليه دستگاه‌هاي اجرائي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و با هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رييس جمهور قابل اجراء است. وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. تبصره ـ هيات وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند. ماده 75 ـ امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) است. ماده 76 ـ‌ حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان ووظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي اجرائي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي و هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند. فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند. ماده 77 ـ تعيين ميزان فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط با وزير و يا رييس دستگاه اجرائي و يا مقامات و مديران خواهد بود. ماده 78 ـ در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداختي هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كار افتادگي و يا فوق پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه‌ كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازا، خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراي اين قانون لغو مي‌گردد. تبصره ـ در صورتي كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كشوري بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي با وظيفه نيز منظور مي‌گردد. ماده 79 ـ‌ كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غير مستمر، پاداش و هزينه‌ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج شود. ماده 80 ـ‌ آيين نامه اجرائي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد و دستاگه‌هاي اجرائي موظفند حداكثر مدت (3) ماه پس از ابلاغ آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام كنند. ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصل دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌شود و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.