• چهارشنبه / ۹ آبان ۱۳۹۷ / ۱۱:۴۵
  • دسته‌بندی: کردستان
  • کد خبر: kordestan-39612
  • خبرنگار : orumiyeh-93

ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را افزایش می دهد

n00042122-b-300x201
یک روانشناس گفت: ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪوه، رﻓﺘﺎر اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ، ﺧﻮدﺧﻮري، ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻃﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﯾﺮه ﺑﺴﺘﻪ اي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ، روﺣﯿﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

به گزارش ایسنا منطقه کردستان، برخی از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻀﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ شود ﮐﻪ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ و ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ از اﺳﺘﺮس اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.

اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ بسیاری از اقشار مختلف ﻣﺮدم آن را در ﻃﻮل دوره ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ می ﮐﻨﻨﺪ و از طرفی روی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻓﺮد اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد به طوری که اﻧﺮژي ﻓﺮد ﮐﺎﻫﺶ یافته و از اﺟﺘﻤﺎع گریزان می شود.

ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت ذﻫﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اختلال اﻓﺴﺮدﮔﯽ روي ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﺬارد.

حمزه احمدیان، یک روانشناس کردستانی  گفت: افراد اﻓﺴﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه دﯾﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺪارﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ اﻓﺴﺮده، آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

 وی افزود: ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ﺑﻪ جاي ﺗﻼش ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش در آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوي ﺧﻮد را ﺻﺮف اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ کنند.

این استاد روانشانسی، عنوان کرد: ﻧﻘﺶ دوران ﮐﻮدﮐﯽ در اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﮑﻞﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ، ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ رﺷﺪي محسوب می شود.

وی ادامه داد: از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ روﯾﮑﺮد ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اداﻣﻪ می یابد.

احمدیان با اشاره به اینکه اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎي اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه می کند افزود: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

وی تشریح کرد: ﻃﺮﺣﻮاره ﺷﺨﺼﯽ، اﻟﮕﻮﻫﺎیی ناﻫﺸﯿﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮد درﺑﺎره ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠﺎر ب ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم طﺮﺣﻮارهﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ همﭙﻮﺷﯽ دارد .

این روانشناس گفت: ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎرﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

وی افزود: ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ، اﻟﮕﻮﻫﺎ ﯾﺎ دروﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮي از ﺧﺎﻃﺮات،ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪﻧﯽ هستند که در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺪاوم داشته و درﺑﺎره ﺧﻮد و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت ناﮐﺎرآﻣﺪﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ گیرند.

احمدیان با بیان اینکه اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، بیان کرد: ﻓﺮد اﻓﺴﺮده ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و آﯾﻨﺪه اش را ﺑﺎ دﯾﺪ «ﻣﻨﻔﯽ» ﻧﮕﺎه ﻣﯽ  ﮐﻨﺪ، ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد وﺟﻮد او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس، ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎرش دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردي ﻣﻨﻔﯽ دارد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف و ﭘﯿﮕﯿﺮي آن ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﯾﻨﺪه را ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﺮ، ﺑﯽ ارزش و از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﺑﺪرد ﻧﺨﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

این روانشناس افزود: ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪوه، رﻓﺘﺎر اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ، ﺧﻮدﺧﻮري، ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻃﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﯾﺮه ﺑﺴﺘﻪ اي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻔﯽ، روﺣﯿﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وی خاطرنشان کرد: ﺑﺮاي ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ، رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺧﺼﻮﺻﺎً درﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺳﺎز دﻧﯿﺎي ﻧﻮ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻠﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح واره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﮐﻤﮏ از اﻫﻞ ﻓﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﮔﺎمﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

گزارش: فرانک کیانپور، خبرنگار ایسنا

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.