• دوشنبه / ۲۸ آذر ۱۳۸۴ / ۲۱:۴۲
  • دسته‌بندی: لرستان
  • کد خبر: lorestan-6660

«در آستانه سفررئيس جمهورو هيأت دولت به لرستان »

بررسي وضعيت صنعت توريسم دراستان گفتگو بارشيدي ، ملكي ،كرم الهي و حسن پور

خرم آباد :خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) _ منطقه لرستان
لرستان باوجودآثارباستاني فراوان واكوسيستم منحصربه فردمي تواندباسرمايه گذاري واحداث زيرساختهاي مناسب درجذب گردشگران داخلي وخارجي درجهت اشتغالزايي ودرآمدزايي به يكي از قطبهاي گردشگري كشورتبديل شوددرآستانه سفررئيس جمهوروهيئت دولت به استان، ايسنا منطقه لرستان برآن شده است دراين خصوص نظرات برخي ازكارشناسان وصاحبنظران را منعكس نمايند .
دراين خصوص رشيدي رئيس كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شوراي اسلامي شهرخرم آبادگفت: صنعت توريسم ،مقوله فراموش شده لرستان مي باشدكه باسايرمؤلفه هاي بارزاستان بيگانه است وجودچشم اندازهاي طبيعي و منحصربه فرد استان كه درهيچ جاي ايران به چشم نمي خورد،لرستان را ازنظرقابليت جذب و توسعه صنعت توريسم نسبت به سايراستانهاممتازكرده است .
مهندس رشيدي بابيان اين مطلب كه آثارباستاني استان بدون درنظرگرفتن اعتبارات ملي واستفاده بهينه كارآيي كافي رانخواهدداشت افزود:چنانچه به آثارباستاني لرستان همانندسايراستانهابهاداده شود كمبودكارخانجات وصنايع بزرگ وكوچك كمتراحساس مي شود .
وي درادامه تصريح كرد:پذيرش توريسم نيازبه زيرساختهاوپارامترهاي مخصوصي داردهمانندوجود پروازهاي منظم،امنيت داشتن توريست ،وجودهتلهاي مجهزو…ولي متاسفانه هنوزدراستان اين زيرساختها ايجاد نشده است .
رئيس كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شوراي اسلامي شهرخرم آبادگفت:دربسياري ازكشورهاي دنيا 80 درصددرآمدملي از طريق صنعت توريسم تامين مي شود .
مهندس رشيدي يكي ازمهمترين مزيتهاي صنعت توريست را ايجاد فرصتهاي شغلي عنوان كردوابراز داشت :وروديك توريست به استان حداقل سه فرصت شغلي ايجادمي كندواين درخورتامل است ،وي در خاتمه افزودكه توسعه صنعت توريسم درلرستان همت ملي ،مشاركت همه جانبه مردم وهماهنگي مسئولين رامي طلبدويك دستگاه وارگان به تنهايي نمي توانددرانجام اين مهم موفق باشد .

دكتربهزادملكي عضوهيئت علمي دانشگاه لرستان درزمينه صنعت توريسم درلرستان گفت : سالهاي اخير صنعت توريست درايران ازجاذبه هاي خوبي برخوردارنبوده ومشخصاً دولت نتوانسته ازامكانات بالقوه دراين راستااستفاده نمايد .
دكترملكي اظهارداشت : ايران ازجمله كشورهاي باستاني همچون ، يونان ،مصر،و… مي باشد ولي اين كشورهابرخلاف ايران هرساله رقم بالايي ازدرآمدملي خود يعني درحدود 80تا 85 درصدراازطريق جذب جهانگردوتوريست تامين مي كنند .
وي بااشاره به اينكه كشورهايي ازجمله فرانسه ،ايتالياواسپانيا به جرگه كشورهاي داراي جاذبه توريست ملحق شده اندتصريح كرد :براساس اعلام بانك جهاني ،فرانسه وتركيه هركدام با60 ميليارددلاردرآمد توريست رتبه اول تحصيل درآمدازبخش توريسم رابه خود اختصاص داده اند .
اين عضوهيات علمي دانشگاه لرستان قدمت لرستان رابيش از 7 هزارسال عنوان كردوبيان داشت : لرستان باوجود پتانسيلهاي بالاي جذب توريست اعم ازاماكن تاريخي ،مناطق تفريحي و…. متاسفانه نتوانسته مبلغ درخورتوجهي از طريق صنعت توريسم كسب نمايد .
وي سرانه درآمدجذب توريست در استان را نگران كننده عنوان كردوافزود:به دليل عدم سرمايه گذاري بخش دولتي وخصوصي درآمد استان ازبخش توريست بسيارناچيز بوده كه جاي بسي تاسف دارد .
دكترملكي نبود امكانات ،تاسيسات ،عدم برنامه ريزي ، عدم شناخت امكانات بالقوه ،نبودتورهاي گردشگري دراستان ، پايين بودن فرهنگ گردشگري ،وجودنمادهاي جامعه سنتي و بسته در استان را عمده ترين موانع رونق صنعت توريسم واكوتوريسم در استان قلمدادكردوخاطرنشان كرد :عليرغم وجود خصوصيت بارزمردم استان اعم ازمهمان نوازي و….عملكردرسمي وغيررسمي نهادهاي انتظامي و ارشادي استان هماهنگ وشفاف نيست .
عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان اعتبارات بخش توسعه صنعت توريسم رادراستان ناكافي عنوان كردو ابرازداشت :متاسفانه اعتبارات صنعت توريسم درلرستان ناكافي مي باشدوتازماني كه اعتبارات لازم دراختياردستگاههاي متولي توسعه اين صنعت قرارنگيردسهم استان ازدرآمداين بخش هرروزكمتر خواهد شد .
دكترملكي گفت :حداقل اعتباري كه دراين زمان جهت توسعه وجذب گردشگرداخلي وخارجي دراستان لازم است حدود 500 ميليارد ريال مي باشد .
وي درادامه تجديد نظرنهادهاي امنيتي وارشادي دربرخوردباگردشگران داخلي وخارجي ،حمايت از سرمايه گذاري ،حمايت ازتشكيل تورهاي مسافرتي،انجام كارهاي فرهنگي به منظورزدودن چهره ناامني و رواني موجوددراستان راراهكارهاي اساسي توسعه بخش توريست عنوان كرد.
دكترملكي درخاتمه تاكيدكرد :بدون ترديدبابرنامه ريزي وتدوين سياستهاي پويادربخش توريسم لرستان مي توانددركنار تامين درآمد ، امكان اشتغالزايي را فراهم آورد .
دراين خصوص مهندس كرم الهي مديركل اداره حفاظت محيط زيست لرستان صنعت توريسم را با ارزشترازنفت وساير منابع در آمدي عنوان كردوگفت :لرستان بواسطه شرايط خاص توپوگرافي و موقعيت ممتازجغرافيايي داراي پتانسيلهاي بالاي جذب توريسم دركشور مي باشد .
وي تصريح كرد :تنوع زيستي و وجود 60گونه انحصاري گياهان وحيوانات به طورنمونه سمندرلرستاني به عنوان حيواني ناياب درسطح دنياوسايرمواهب خدادادي دست به دست هم داده تالرستان به عنوان استاني استراتژيك وممتازازلحاظ جاذبه هاي گردشگري درايران مطرح باشد.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان با بيان اينكه درشرايط فعلي وضعيت توريسم درلرستان اسفناك مي باشداظهارداشت : سال 83 ،22 هزارنفرازدرياچه گهربازديدنمودند كه ازاين تعداد تنها 15 نفرتوريست خارجي بودندو سال 84 نيز از 45 هزارگردشگركه به منطقه حفاظت شده اشترانكوه سفر كرده اند 18 توريست خارجي بوده اند .
مهندس كرم الهي سهم لرستان رادربخش توريست بسيارناچيزشمردوتاكيدكرد :باتوجه به پتانسيلهاي بالاي استان درزمينه توسعه صنعت توريسم واكوتوريسم متاسفانه مكانهاي تفريحي و گردشگري استان در وضعيت بسيارنامطلوبي قراردارند و به هيچ وجه براي جذب توريست داخلي و خارجي كافي نيست .
وي يكي ازعوامل تهديدكننده ومانع بزرگ جذب توريسم واكوتوريسم درلرستان رانبودزيرساختها وشرايط مناسب گردشگري دانست ويادآورشد:عدم اطلاع رساني درسطح ملي واستاني ،نبودامنيت، تقويت فرهنگ جوامع محلي ،نبودبرنامه هاي كامل و جامع توريستي رامهمترين مشكل جذب توريست و توسعه آن در لرستان مي باشد .

مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان درخاتمه افزود:توسعه اكورتيسم عزم ملي واستاني رامي طلبد ودرصورت ايجادزيرساختها وامكانات سالانه يك ميليون گردشگر ازلرستان ديدن خواهند كرد.
حسن پوردبير شوراي ثبت آثار تاريخي لرستان با بيان اينكه بيش از 5 هزاراثرتاريخي درلرستان موجودمي باشدكه از اين تعداد تنها 425 اثربه ثبت رسيده است وثبت 300 اثرديگرنيزدردست مطالعه است .
حسن پورآثار تاريخي راپارامترمهم و اساسي درجذب توريست عنوان كردوافزود :متاسفانه درسطح لرستان تنهادرشهرستان دورود عمليات شناسايي آثارتاريخي به اتمام رسيده وبا اين شناسايي 450اثر تاريخي دراين شهرستان شناسايي شده است وي گفت سالجاري جهت ثبت آثارتاريخي درلرستان 300ميليون ريال هزينه شده است كه اين اعتبار جهت ثبت آثاركافي نيست .
مسئول آثارثبتي اداره كل ميراث فرهنگي وگردشگري استان كمبوداعتبار،كمبودنيرو،عدم وجود وسيله نقليه ،كافي نبودن تجهيزات ثبت ،صعب العبوربودن مسيرهاي دستيابي به آثارباستاني و… را مهمترين مشكلات ثبت آثارتاريخي درلرستان عنوان كرد .
حسن پوردرادامه ابرازداشت : ثبت آثارتاريخي مي تواند كمك بالقوه اي به پژوهشگران داخلي وخارجي بنمايدكه درهمين راستا مي بايست باثبت آثارتاريخي استان گامي بلنددرجهت توسعه صنعت توريسم برداشته شود .
وي درخاتمه افزود :با توجه به پتانسيلهاي بالاي استان ازنظر جذب توريسم مي بايست باكمك هاي دولتي زيرساختهاي مناسب و امكانات لازم فراهم شود .


  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.