• چهارشنبه / ۳۰ آذر ۱۳۸۴ / ۱۵:۴۲
  • دسته‌بندی: لرستان
  • کد خبر: lorestan-6874

«در آستانه سفررئيس جمهورو هيأت دولت به لرستان »

بررسي وضعيت بهداشت و بيمارستانهاي لرستان گفتگو باحجازي ،وفايي نسب ، مريدي ، باجلان

خرم آباد :خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) _ منطقه لرستان
استان لرستان به تناسب محروميت دربخشهاي مختلف به لحاظ وضعيت بهداشت،بيمارستانهاومراكز بهداشتي دچارنارسايي ومعضلات فراواني است درآستانه ،سفررئيس جمهوروهيئت دولت ايسنامنطقه لرستان دراين خصوص باتني چندازكارشناسان مسائل بهداشت گفتگوهايي انجام داده است كه درذيل مي خوانيد .
دكترحجازي سرپرست حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي لرستان درگفتگوباايسنابزرگترين وعمده ترين مشكل بخش درمان درلرستان را فرسودگي ساختماني وتجهيزات بيمارستانهاي شهداي عشايرخرم آبادو امام (ره) بروجردعنوان كردوگفت : وزارت بهداشت ودرمان كشوربا توجه به جمعيت لرستان اجازه ساخت بيمارستان جديدرانمي دهندوتنهامي توانيم بيمارستانهاراتوسعه دهيم كه براي توسعه 200 تخت در بيمارستان عشايرخرم آباد به 70 ميلياردريال بودجه نيازداريم .
وي افزود:تخريب كامل بيمارستان 140تختخوابي امام (ره)بروجردنيز به 49 ميلياردريال بودجه نيازدارد كه موافقت اين طرح ازوزارتخانه اخذشده است .
سرپرست حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي لرستان ديگرمشكلات بخش بهداشت ودرمان استان رانبود بيمارستان روان پزشكي ،مركزتروما (براي تصادفات ، آتش سوزي وحوادث ) اورژانس هوايي ،تصفيه خانه فاضلاب بيمارستاني ،دستگاه زباله سوزبرقي براي سوزاندن زباله هاي بيمارستاني وعدم تناسب فضاي بيمارستانهاي آموزشي براي دانشجويان بيان كردوگفت :بيمارستانهاي استان به 33 دستگاه آمبولانس پيش بيمارستاني مجهزبا 20 ميلياردريال هزينه و 39 دستگاه آمبولانس معمولي با 8 ميلياردريال هزينه نيازدارند.
وي همچنين تاكيدكردبراي تسريع درساخت بيمارستانهاي 96 تختخوابي اليگودرز،64 تختخوابي الشترو پلدختروبيمارستان آموزشي 220 تختخوابي شهيدرحيمي خرم آباد،تكميل وراه اندازي دانشكده پرديس ،بخش سوختگي بيمارستان اورژانس عشايرخرم آبادمراكزبهداشتي روستايي وشهري ،اورژانس هاي شهري و بين شهري ،تكميل 19 خانه بهداشت ،احداث 48 باب خانه بهداشت ،بهبوداستانداردتجهيزات 12بيمارستان، تعميرات اساسي 13بيمارستان استان به 376 ميلياردو 20 ميليون ريال اعتبارنيازداريم .
دكترحجازي كسري بودجه دربخش بهداشت ،درمان وپشتيباني لرستان درسالجاري را 114ميلياردريال و دربخش پژوهش10 ميلياردو 600 ميليون ريال عنوان كردوگفت : دركل كسري اين بخشها 124ميلياردو 600 ميليون ريال مي باشد .
وي همچنين لزوم برتوزيع صحيح پزشكان متخصص ،زنان ،تشخيصي (سونوگرافي وراديولوژي )وعمومي درسطح استان تاكيدكرد .
دكتر حجازي افزود:بخشهاي فوق تخصصي رابه علت نبودپزشك فوق تخصصي دراستان نمي توانيم فعال كنيم همچنين باكمبود نيروي آموزشي ،پرستاري ،هوشبري ،تكنسين ومربي دركادردرمان مواجه هستيم .
سرپرست حوزه رياست دانشگاه علوم پزشكي لرستان تصريح كرد:خصوصي سازي دربخش درمان بايد نظام مندشودوتسهيلات بانكي به بيمارستانهاي خصوصي استان واگذارشودكه دراين راستابراي بيمارستانهاي خصوصي لرستان واحداث 2 بيمارستان خصوصي واستانداردسازي بيمارستان اعصاب وروان لرستان به 110ميلياردريال تسهيلات بانكي نيازداريم .
دراين خصوص دكتروفايي نسب معاونت درماني دانشگاه علوم پزشكي لرستان بااشاره به يكهزارودويست تخت فعال دربيمارستان هاي دولتي استان گفت:به علت پراكندگي نامناسب تختهادربرخي ازشهرستانهادربعضي شهرستانهاي پرجمعيت استان كمبودتخت ديده مي شود .
وي تعدادتختهاي بيمارستاني موجوددرخرم آبادرا 645 تخت عنوان كردوگفت :طبق برنامه اعلام شده ازطرف وزارت بهداشت تاپايان سال 1388 تعدادتختهاي بيمارستانهاي دولتي _ خصوصي وتامين اجتماعي درخرم آبادبايدبه 719 تخت برسدكه باكمبود 74 تخت درخرم آبادمواجه هستيم ودركل استان نيز 600 تا 800 تخت ديگرنيازمندهستيم كه بيشترين كمبوددربروجردوخرم آباد است .
دكتروفايي نسب مهمترين اولويت دراستان رااحداث بيمارستان تخصصي روان پزشكي دانست زيرابيماران اين بخش دربيمارستانهاي ازنا،نورآبادودورودبستري مي شوندكه اين كافي نيست ونيازمبرم به احداث يك بيمارستان تخصصي با 150تخت وجود دارد .
وي بحث بازسازي بيمارستان شهداي عشايرخرم آبادكه 30 سال پيش باظرفيت 100تخت ساخته شده و امروزه باتبديل فضاي اداري به بخش درماني به 285تخت رسيده است گفت باافزايش فضاي درماني بايد 250 تخت ديگربه اين بيمارستان اضافه شود .
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي لرستان بااشاره به كمبودفضاي فيزيكي بيمارستاني درخرم آبادو بروجردگفت :بيمارستان امام (ره)بروجردبه علت فرسودگي شديدنيازبه جايگزين داردكه باساخت بيمارستان جديدامام (ره)و يك بيمارستان خصوصي دربروجرد،تكميل فضاي درماني بيمارستان عشايرواحداث بيمارستان روانپزشكي مشكل كمبودتخت دراستان حل خواهد شد .
وي درخصوص كمبود نيروي انساني متخصص ،پرستار،كارشناسان درمان وپيراپزشكي گفت :بسياري از نيروهاي متخصص ازنيروهاي شركتي هستندكه اين امرباعث شده نيازبيمارستانها برآورده نشود .
دكتروفايي نسب افزود:باكمبودنيروي متخصص زنان وبيهوشي دركوهدشت وجراحي عمومي درپلدختر مواجه هستيم كه بايدبراي نگهداري متخصصين دراستان امكانات بيشتري براي پزشكان فراهم نماييم .
وي بحث مشاركت بخش خصوصي رايك بحث جدي دانست وگفت:هرچند تلاش كرده ايم بخش خصوصي به سرمايه گذاري دردرمان رغبت نشان دهد ولي تاكنون اين امرميسرنشده است .
دكترمريدي مشاورمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان درگفتگويي باايسناگفت: دربسياري ازشاخه هاي بهداشتي ازشاخص هاي كشوري جلوترهستيم ولي مشكل اساسي مااين است كه شاخص هاي بهداشت ودرمان درلرستان كه درسطح پايين ترقراردارندشاخص هاي مهم وحساسي هستند .
وي افزودبراي رفع مشكلات اساسي بهداشت درسطح استان سالانه به 13 ميلياردتومان اعتبارنيازداريم و حوزه معاونت بهداشتي به 100 ميليون تومان اعتبارازنظرساختماني ونيروي انساني نيازداردتابتواند خدمات را به خوبي ارائه دهد .
دكترمريدي بااشاره به طرحهاي زياددرزمينه هاي مختلف معاونت بهداشتي گفت :اولويت مهم اين بخش تكميل ساختمانهاي دانشگاه ،تامين نيروي انساني ودركنارآنها تجهيزات است .
وي اظهارداشت:درشهرستانهاي استان درزمينه آزمايشگاه موادغذايي به جزدرمركزاستان هيچگونه آزمايشگاهي وجودندارد .
مشاورمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان افزود:دانشگاه علوم پزشكي ومديريت استان نيازمند مديريت ثابت ،مختارومقتدراست .
سكينه باجلان كارشناس مبارزه بابيماريهاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان نيزگفت :براي نگهداري ازبيماران مبتلا به ايدزدراستان به 310 ميليون تومان اعتبارنيازداريم .
وي اظهارداشت :مسئولان دولتي بايدبراي فقروبيكاي استان فكري كنندچراكه هرجا فقروبيكاري است آن منطقه به موادمخدرورفتارهاي منافي عفت روي مي آورند .
اين كارشناس مبارزه بابيماريهاخاطرنشان كردبيش از500نفرازافرادمبتلا به ايدزدرلرستان بيكارهستندكه اين خودگواه فقروبيكاري است .
وي بااشاره به اين كه به ازاي هر 100هزارنفرجمعيت بايديك مركزمشاوره ايدزراه اندازي شودگفت: : دراستان 10مركزمشاوره وجود داردكه به 7 مركزمشاوره ديگرنيازداريم .
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.