باغ تاریخی صفا

کل اخبار:1
  • یک قدم تا نابودی کامل باغ تاریخی صفا

    یک قدم تا نابودی کامل باغ تاریخی صفا

    شیراز در گذشته‌ای نه چندان دور، شهر باغ‌ها بود؛ شهری مصفا که هر سمت آن به باغ و بوستانی ختم می‌شد و همین باغ‌ها عامل طنازی شهرراز شده و آن را به خال رخ هفت کشور بدل کرده بود، باغ‌هایی که دست‌هایی در حال زدودن آخرین درختانش است!