چگونه می توانیم خصوصیات یک سیستم برهمکنش کننده را محاسبه کنیم؟

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.