کفش اصفهان

کل اخبار:1
  • پای رکود در کفش اصفهان

    پای رکود در کفش اصفهان

    "بروم شاگردی کنم، برایم بیشتر سود دارد." این جمله‌ای است که یکی از ریش سفیدان بازار کفش اصفهان می‌گوید. شرایط بازار کفش به گونه‌ای است که پیرمرد کار کُشته کفش فروش، کسی که سرما و گرمای بازار را از سر گذرانده به سطوح آمده و خسته است و ترجیح می‌دهد برای خرج زندگی‌اش شاگردی کند.