• دوشنبه / ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ / ۱۲:۵۱
  • دسته‌بندی: آموزش
  • کد خبر: 8612-01612

هزينه‌هاي اعزام دانشجو به خارج اعلام شد

هزينه‌هاي اعزام دانشجو به خارج اعلام شد

نحوه انعقاد قرارداد اعزام دانشجو بين موسسات مجاز و متقاضي و همچنين تعرفه‌هاي آن اعلام شد.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موضوع قرارداد بين متقاضي و موسسه اعزام دانشجو شامل ارايه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌باشد كه ارائه خدمات تحصيلي نظير مشاوره، اخذ پذيرش مورد درخواست متقاضي، اقدام به درخواست ويزا، كمك جهت اخذ رواديد تحصيلي و اخذ ثبت اقامت و مانند آن شامل آن مي‌شود.

بر اين اساس، مدت اعتبار قرارداد از تاريخ امضا قراداد تا پايان يافتن تعهدات طرفين است.

همچنين به منظور رعايت يكنواختي حق الزحمه، ارائه خدمات مشاوره به صورت رايگان مي‌باشد و هزينه‌هاي اخذ پذيرش و رواديد و خدمات انتقال و اسكان در محل تحصيل به شرح زير محاسبه مي‌شود:

- اخذ پذيرش از دانشگاه‌هاي مورد تاييد تا حداكثر 50 درصد يك‌ماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در كشور محل تحصيل.

- اخذ رواديد حداكثر 20 درصد يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در كشور محل تحصيل.

- ارائه خدمات راهنمايي، انتقال و اسكان اوليه دانشجو در محل تحصيل 30 درصد يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد.

بر اين اساس در صورتيكه پذيرش از يكي از دانشگاه‌هاي ممتاز مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت اخذ شود هزينه‌هاي اعلام شده در خصوص اخذ پذيرش از دانشگاه‌هاي مورد تاييد، به ميزان 20 درصد قابل افزايش خواهد بود.

همچنين ساير هزينه‌هايي كه در موارد فوق پيش بيني نشده اعم از بليط، فرمهاي رواديد و غيره به صورت توافق طرفين خواهد بود.

شرايط پرداخت مبلغ قرارداد

جزييات تعهدات و مسئوليت‌هاي موسسه

هر نوع قصور در بررسي صحت و تناسب مدارك به عهده موسسه است

50 درصد مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد و50 درصد مابقي پس ازانجام تعهدات موسسه قابل پرداخت خواهد بود.

به گزارش ايسنا، ارائه اطلاعات كامل، صحيح و مستند ‌به متقاضي در مورد شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي معتبر خارج از كشور و مورد تاييد وزارت علوم و وزارت بهداشت، ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا، چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينه زندگي، سكونت و ساير اطلاعات و بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نياز ارائه شده متقاضي، برخي از تعهدات و مسئوليت‌هاي موسسه مي‌باشد، البته مسئوليت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي است و هر نوع قصور در بررسي صحت و تناسب مدارك ياد شده به عهده موسسه خواهد بود.

همچنين، اقدام جهت اخذ پذيرش تحصيلي در مقاطع دانشگاهي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاه‌هاي معتبر خارج و مورد تاييد وزارت خانه‌هاي علوم و بهداشت از تعهدات موسسه است و موسسه براي اخذ ويزاي تحصيلي بنا به درخواست متقاضي، با هماهنگي دانشگاه مورد نظر و اداره صادر كننده رواديد، اقدام مي‌كند.

شايان ذكر است، موسسه بنا به درخواست كتبي متقاضي، اقدام به ساير خدمات از جمله اخذ ثبت اقامت، اسكان اوليه اجاره نمودن خانه، ‌خريد وسايل اوليه و مورد نياز زندگي و همانند اينها مي‌كند.

همچنين موسسه در صورت تاهل متقاضي جهت اخذ رواديد همراهان، ‌با پرداخت هزينه‌هاي مربوطه اقدام مي‌كند.

به گزارش ايسنا، موسسه پس از اخذ رواديد و پايان اعتبار قرارداد، ‌هيچگونه مسئوليتي در رابطه با ترك تحصيل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانه متقاضي نخواهد داشت، همچنين نماينده موسسه موظف است حداقل به مدت يك سال پس از شروع به تحصيل متقاضي خدمات مشاوره‌اي راهنمايي را در كشور محل تحصيل به متقاضي ارائه نمايد و همچنين، موسسه نيز موظف است در صورت نياز،‌ اطلاعات لازم در مورد متقاضي در اختيار مراجع قانوني صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران قراردهد.

جزييات تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي

عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد مي‌شود

متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است است كليه مدارك تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه و اخذ رواديد تحصيلي را در زمان مقرر به موسسه ارايه كند. مسئوليت هرگونه تاخير در تحويل مدارك به عهده وي مي‌باشد.

متقاضي بايد داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع الخروج از كشور نباشد. همچنين موظف است حق الزحمه موسسه را در زمانهاي تعيين شده در قرارداد پرداخت كند. عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئوليت ناشي از آن به عهده متقاضي است.

بر اساس اين گزارش، متقاضي موظف است در صورت انصراف از تحصيل يا عدم اجراي مفاد قرارداد و تمايل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت كتبي به موسسه اعلام كند، در غير اين صورت هرگونه مسئوليت ناشي از آن به عهده متقاضي است.

بر اساس اين گزارش، براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات موسسه و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق متقاضي، موسسه متعهد است نسبت به سپردن تضمين معتبر به تشخيص كارگروه نظارت اقدام كند. در صورت انجام كليه تعهدات تصريح شده در قرارداد توسط موسسه، قرارداد خاص خاتمه يافته تلقي مي‌شود.

در صورتي كه موسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفين عمل كند، قرارداد حاضر خاتمه يافته تلقي مي‌شود. البته خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفين نبوده و هيچ مغايرتي با استفاده از ضمانت مالي قرارداد به منظور جبران ضرر و زيان وارده به طرفين نخواهد داشت.

موارد منجر به فسخ قرارداد و جزييات خسارات ناشي از آن

در صورتيكه متقاضي جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارك غيرواقعي و يا جعلي به موسسه ارائه كند و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود موسسه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يك‌طرفه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام كند.

همچنين، در صورتي كه موسسه براي متقاضي پذيرش تحصيلي دريافت كند اما به هر دليلي كه منتسب به موسسه نباشد براي متقاضي ويزاي تحصيلي صادر نشود، موسسه مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام كند و پس از كسر كليه هزينه‌هاي اعمال شده، الباقي مبلغ پرداختي متقاضي را به وي بازگرداند.

همچنين، در صورتي كه متقاضي به هر دليلي كه منتسب به وي باشد از ادامه قرارداد در فاصله يك هفته از زمان قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي و اخذ رواديد منصرف شود بايد در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به موسسه اعلام كند. در اين حالت موسسه حق دارد پس از كسر ده درصد از مبلغ حق الزحمه اخذ پذيرش، باقي مبلغ پرداختي داوطلب را به وي بازگرداند و در صورتيكه متقاضي به هر دليل كه منتسب به وي ‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بيش از يك ماه از زمان امضاي قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي منصرف شود، موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به موسسه اعلام كند كه در اين حالت موسسه حق دارد پس از كسر تمام مبلغ حق الزحمه، باقيمانده مبلغ پرداختي متقاضي را به وي بازگرداند.

اگر موسسه در هر زمان و هر مرحله از اجراي تعهداتش بدون عذر موجه و قانوني نسبت به انجام آن قصور و تخلف كند، متقاضي حق دارد قرارداد را به طور يكجانبه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و علاوه بر دريافت كامل مبالغ پرداختي به موسسه،‌نسبت به وصول زيان و ضرر مادي و معنوي وارده بر حسب مورد از محل تضمين‌هاي پيش بيني شده در قرارداد اقدام كند.

در مواردي كه به علت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل انتساب به موسسه، جلوگيري و يا رفع آن از عهده موسسه خارج است وانجام، تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غيرممكن شود، موسسه مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را ارايه كند، در مدت وجود اضطرار متوقف شده، ‌هيچ يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت. بر اين اساس، طرفين كوشش مي‌كنند كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل كنند، در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج به عنوان داور حل و فصل و حكم آن ملاك عمل و مورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كارگروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه كنند.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.