• بودجه دانشگاهها

    مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی:

    ساماندهی آموزش عالی"زمان‌بر" است

    مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه اجرای طرح "ساماندهی آموزش عالی" برنامه‌ای "زمان‌بر" است و نمی توان انتظار داشت این برنامه طی دو سال اجرایی شود،گفت: در حال حاضر اهداف، راهبردها، برنامه‌ها و آمار دانشگاه‌های کشور در شورای گسترش وزارت علوم تحلیل می‌شوند و بر اساس نتایج آن طرح ساماندهی آموز عالی نیز اجرایی خواهد شد.

تاپ سه آموزش