• ایرج ندیمی

    ندیمی: عدم پذیرش پیمان‌نامه‌های بین‌المللی به کشور هزینه وارد می‌کند

    یک نماینده سابق مجلس گفت: اگر می توانستیم تنها زندگی کنیم لازم نبود تا وارد پیمان‌نامه‌هایی چون CFT شویم؛ اما همان طور که در فقه خوردن گوشت مردار برای زنده ماندن ذکر شده است، برای زنده ماندن در عرصه بین‌الملل , موضوعاتی همچون موضوع پیوستن به پیمان‌نامه‌های بین‌المللی ناچاری‌ها و ناگزیری‌هایی وجود دارد.

تاپ سه سیاست داخلی