مجلس شورای ملی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • رضا شاه به آیت الله مدرس رشوه داد؟

  روز مجلس

  رضا شاه به آیت الله مدرس رشوه داد؟

  رضا شاه دو بار مرا سراغ مرحوم سید فرستاد. بار اول پیغام داد «شما بیایید نایب‌التولیه آستان قدس شوید.» و بار دوم هم گفته بود بروید عراق، آنجا جای شماست. مرحوم سید هم جواب داده بود: «اگر بیرون بیایم من همان حَسن هستم و تو هم همان رضاخانی.»

 • آیت اللهی که شرکت در انتخابات را حرام کرد

  آیت اللهی که شرکت در انتخابات را حرام کرد

  «با وضع موجود و عدم آزادی قلم و بیان و زندانی بودن عده‌ای رجال صالح، هر نوع شرکت در این انتخابات جایز نیست، شرعا و عقلا و مبارزه با آن و مطالبه حکومت مشروع قانونی، وظیفه می‌باشد.»

 • حکومت ایران با امضای مظفرالدین شاه مشروطه نشد

  حکومت ایران با امضای مظفرالدین شاه مشروطه نشد

  افزون شدن ظلم و جور حکومت سلاطین در دوره قاجار چنان کار را بر رعیت تحت سلطه پادشان دشوار کرد که کسبه و بازاریان و روحانیون، بی پروا از شلاق و زندان و تبعید راه اعتراض و نافرمانی در پیش گرفتند و با تحصن و رساندن اعتراضات خود به گوش دربار موفق شدند حرفشان را به کرسی بنشانند و نظام پادشاهی مطلقهِ فاقدِ مجلس و دولت و عدلیه را به نظام پادشاهی مشروطهِ دارای مجلس و دولت و عدلیه مفتخر کردند و در مسیری طولانی و ناهموار و پر فراز و نشیب، نقش خود را نه به عنوان «رعیت جیره خوار» که به عنوان «ولی نعمت» در تغییر ساختار سیاسی کشور نشان دادند.

 • شاهی که برای پوشش «سبیل» گذاشت

  شاهی که برای پوشش «سبیل» گذاشت

  شاه جوانی که عادت نداشت سبیل بگذارد مجبور شد برای پوشیده ماندن جای گلوله در پشت لبش که در صحنه ساخته شده ترورش در دانشگاه تهران در سال 1327 ایجاد شد، بیش از یک سال سبیل بگذارد.