کتاب‌های درسی ادبیات

کل اخبار:1
  • دوراهی استفاده از خط نستعلیق در کتاب‌های فارسی ابتدایی

    دوراهی استفاده از خط نستعلیق در کتاب‌های فارسی ابتدایی

    عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه ارزشیابی کیفی توصیفی در ایران نه در درون سیستم جذب شد و نه بیرون مدرسه پذیرفته شد گفت: این چه اتهاماتی است که به ارزشیابی توصیفی می‌زنیم که باعث افت تحصیلی شده است؟ ارزشیابی باید با فرایند یادگیری ممزوج شود. اکنون ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس به طور کامل اجرا نمی‌شود بلکه ارزشیابی توصیفی کمی زده است.