• اینترنت

    اینترنت گران نمی‌شود

    مجلس صبح امروز طرح افزایش تعرفه اینترنت به منظور کمک به بخش‌های مختلفی مانند بهداشت و درمان را رد کرد.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات