• مدیرعامل بانک ملی

    مدیرعامل بانک ملی ایران مطرح کرد:

    تحکیم وثیقه در قبال استمهال مطالبات

    مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: این بانک ضمن تعیین اهداف کاهشی برای وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و پیگیری و پایش روزانه عملکرد واحدها در این حوزه، نسبت به تدوین ضوابط سیاستی برای تعیین تکلیف، بخشودگی جرایم، نحوه اقدام در خصوص اموال و بازداشتی، ممنوع‌الخروجی و همچنین تدوین نمودار اقدامات اجرایی به منظور ایجاد نظم و وحدت‌رویه در پیگیری اقدامات اجرایی و برگزاری جلسات با بدهکاران عمده اقدام کرده است.

تاپ سه خبر بازار