• محمد نژادصداقت

    مدیرعامل شرکت اتیک:

    NFC گرهی که به دست باز می‌شود

    داستان NFC در ایران از آن داستان‌های جالبی است که ظاهرا سر درازی دارد. فناوری ارتباطی میدان نزدیک یا NFC در سراسر دنیا برای اتصال دستگاه‌ها به هم و انجام پرداخت و برقراری ارتباط به کار گرفته می‌شوند.

تاپ سه خبر بازار