• سه‌شنبه / ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۹:۴۶
  • دسته‌بندی: پژوهش
  • کد خبر: 1400051913359
  • خبرنگار : 30163

مروری بر نتایج یک پژوهش؛

چگونه می توان پزشکان متخصص را در مناطق محروم نگه داشت؟

چگونه می توان پزشکان متخصص را در مناطق محروم نگه داشت؟

در یک مطالعه علمی پژوهشی که توسط محققان کشور انجام شده است، راهکارهایی برای نگهداشت مؤثر پزشکان متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته ارائه‌ شده است.

به گزارش ایسنا، در بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه و توسعه‌یافته، مشـکل نگهداشـت نیـروی متخصـص و خبره و عـدم ممانعـت از مهاجرت آن‌ها بـه مناطق پیشـرفته، بـه یکـی از معضل‌های اساسـی در راه گام برداشــتن بــه ســمت توســعه تبدیــل شــده اســت. نبـود نیـروی متخصـص، بـه معنـای عـدم توسـعه، فقـر، فقـدان برنامه‌ریزی، عقلانیت و در جـا زدن اسـت.

ایـران نیـز،یکـی از کشـورهایی اسـت کـه بـه لحـاظ توسـعه و پیشـرفت، می‌توان آن را از نـوع کشـورهای درحال‌توسعه نامیـد. امـا بـا سـرعت رشـد و پیشـرفتی کـه کشـورهای دیگـر در پیـش گرفته‌اند، شـاید ایـن آهنـگ توسـعه نیـز رنـگ باختـه و محلـی از اعراب نداشـته باشـد.

به گفته محققان، یکـی از مهم‌ترین دلایل ایـن امـر، عـدم قابلیـت در نگهداشـت نیروهـای متخصـص در کشـور و یا مناطق کمتر توسعه‌یافته اسـت.ایـران، دارای مناطـق روسـتایی و بیابانـی زیـادی اسـت و مناطـق دورافتــاده بــا امکانــات پاییــن بســیاری دارد کــه در برنامه‌های توسعه‌ای توجه زیـادی بـه آن‌ها نشـده اسـت. در کنـار ایـن مناطــق دورافتــاده، شــهرهایی نیــز وجــود دارنــد کــه در قیــاس بــا چنــد شــهر کلان و توسعه‌یافته از بــی امکاناتــی، فقــر تجهیــزات و توســعه رنــج می‌برند. هرچند نابرابــری در دسترســی بـه خــدمات حــوزه سـلامت هـم در کشـورهای توسعه‌یافته و هــم در کشــورهای درحال‌توسعه وجــود دارد، امــا در کشــورهای درحال‌توسعه، شــدیدتر اســت.

در رابطه با این موضوع، گروهی از محققان دانشگاه آزاد از واحدهای زنجان و قزوین اقدام به انجام پژوهشی کرده‌اند که در آن، به بررسی راهکارهای نگهداشت پزشکان متخصص در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق محروم کشور پرداخته شده است.

در این مطالعه کیفی، 20 نفر از خبرگان، پزشکان متخصص و مدیران حوزه بهداشت و درمان در استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مناطق محروم مشارکت داشته‌اند که از طریق مصاحبه، داده‌های مورد نیاز پژوهشگران را فراهم آورده‌اند.

نتیجه بررسی عمیق و تجزیه‌وتحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که سه عامل اصلی شامل عامل سازمانی،عامل محیطی و عامل فردی در نگهداشت پزشکان متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مؤثر هستند.

بر این اساس، مدیران تصمیم گیر می‌توانند با توجه به عوامل شناسایی‌شده برنامه‌ریزی مدونی، به‌منظور بهبود شرایط نگهداشت و تأمین نیروی انسانی موردنیاز در مناطق محروم به عمل آورند.

دراین‌باره، نبی اله محمدی، محقق گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و همکارانش می‌گویند: «در این تحقیق،پس از تحلیل اسناد بالادستی، مصاحبه‌ها و انجام کدگذاری‌های مربوطه، دو طبقه اصلی شامل رفاه پزشکان و حمایت اجتماعی و روانی از پزشکان و در بخش مصاحبه هشت طبقه اصلی شامل امکانات موردنیاز پزشکان متخصص در مناطق محروم، مشکلات نگهداشت، نتایج مثبت نگهداشت، نتایج منفی فقدان نگهداشت، شرایط انگیزشی نگهداشت، راهکارهای نگهداشت، عوامل عدم رغبت پزشکان متخصص در مناطق محروم و شرایط کنونی پزشکان متخصص در مناطق محروم استخراج و در مدل قرار گرفتند».

به گفته آن‌ها، «مــدل توسعه‌یافته در ایــن مطالعــه توانســته ابعــاد کامل‌تر و جدیدتـری بـرای تأثیرگـذاری و نگهداشـت نیروهـای متخصـص در مناطـق محـروم، به‌منظور رفـع کمبـود نیـروی انسـانی ارائـه نمایـد».

بر این اساس، مطالعـه فوق بـه تعـداد زیـادی از عوامـل مؤثــر بــر نگهداشــت پزشــکان متخصــص در مناطــق محــروم اشـاره دارد کـه در نـوع خـود کمتـر مطالعه‌ای بـه ایـن تعـداد از عوامـل دسـت یافتـه اسـت.

محمدی و همکارانش معتقدند: «در صــورت توجــه بــه یافته‌های ایــن مــدل، در عوامــل ســازمانی، محیطــی و فــردی و تدویــن قوانیــن و مقــررات و دستورالعمل‌ها کـه بسـیاری از مـوارد آن، بـدون نیـاز بـه بودجـه و هزینــه اســت،پزشـکان متخصـص در مانـدگاری در ایـن مناطـق بـا انگیـزه و علاقه‌مندی و توانمنـدی بیشـتری، فعالیـت خواهنـد نمـود و بسـیاری از مشـکلات موجـود مرتفـع خواهـد گردیـد».

آن‌ها به موارد زیر به‌عنوان مشوق‌هایی برای این اتفاق اشاره کرده‌اند: ایجــاد بســتر بــرای مشــارکت و تیمــی کارکـردن، دادن اختیـار و اسـتقلال و هویـت کاری، فراهم آوردن حمایت‌های حقوقــی مناســب، اجــرای قانــون عدالــت آموزشــی و مشــخص کردن وظایــف کاری بــرای جلوگیــری از عــدم تداخــل کاری بیــن نیروهــای شــاغل در محــل خدمــت، اسـتفاده از متخصصـان بـا پیشـینه تولـد و زندگـی در آن مناطـق، مشـارکت و همـکاری بیشـتر مسـئولان محلـی، برقراری سیسـتم تشــویق مبتنــی بــر عملکــرد و ایجــاد روابــط کاری محترمانــه و صمیمانـه.

این یافته‌ها که به راهکارهایی قابل دستیابی برای نگهداشت پزشکان متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور اشاره دارند، در فصل‌نامه علمی و پژوهشی«مدیریت پرستاری» وابسته به سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده‌اند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.