• آسان‌پرداخت

    اپلیکیشن آپ همچنان یکه‌تاز گزارش شاپرک

    بنابر گزارش دی‌ماه بانک مرکزی، آسان‌پرداخت پرشین ضمن حفظ روند روبه رشد خود، بالاترین میزان سهم بازار در ابزار پذیرش درگاه موبایلی (اپلیکیشن آپ و #۷۳۳*) را همچون ماه‌های گذشته به خود اختصاص داد.

تاپ سه خبر بازار