ادبیات معاصر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • دوران ادبی معاصر ایران از چه حال و هوایی برخوردار است

    دوران ادبی معاصر ایران از چه حال و هوایی برخوردار است

    مرور جریان‌های ادبی که در دوران معاصر ایران فعالیت داشتند، می‌تواند به ما درکی از نوع تفکرات، گرایش‌های سیاسی و مذهبی و فضای حاکم بر این دوران را نشان دهد همچنین می‌توان به این نتیجه رسید که آثار ادبی که در این دوران نوشته شدند از فضای جامعه خود تاثیراتی گرفتند که با بررسی آنها بیشتر می‌توان در فضای این زمان قرار گرفت و از نزدیک‌ با شعرا و ادیبان دوران معاصر ایران آشنا شد.