خسارت به بناهای تاریخی خلیل آباد ، بردسکن

کل اخبار:1