محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان وکم‌بینایان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.