مراکز روانشناسی

کل اخبار:1
  • دعوای دو سازمان بر سر انحصار صدور مجوز مراکز روانشناسی

    دعوای دو سازمان بر سر انحصار صدور مجوز مراکز روانشناسی

    درحالی که سازمان نظام روانشناسی معتقد است صدور مجوز مراکز روانشناسی از نظر قانونی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان قرار دارد، سازمان بهزیستی نیز با استناد به ماده ٥٧ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ٢۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معتقد است بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی تنها نهادی است که می‌تواند برای این مراکز مجوز صادر کند.