• سه‌شنبه / ۲۷ آذر ۱۳۸۰ / ۱۴:۴۱
  • دسته‌بندی: بین الملل2
  • کد خبر: 8009-06229
  • خبرنگار : 90056

متن كامل توافقنامه كنفرانس بن

شركت كنندگان در كنفرانس سازمان ملل درباره افغانستان كه با حضور نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در شهر بن در آلمان تشكيل شد، مصمم بودند به تراژدي افغانستان پايان بخشند و صلحي پايدار، با ثبات و بازسازي ملي و احترام به حقوق انسان را در اين كشور ايجاد كنند. گروه بين الملل خبرگزاري دانشجويان ايران متن كامل مفاد موافقتنامه كنفرانس بن درباره دولت موقت و ديگر موارد را تهيه كرده است كه از نظر مي‌گذرد: الف) مفاد كلي: 1- تشكيلات موقت بايد همزمان با انتقال رسمي قدرت در تاريخ 22 دسامبر 2001 (اول ديماه 1380) تشكيل شود. 2- تشكيلات موقت متشكل است از دولت موقت، رئيس آن، كميسيون مستقلي براي تشكيل لويي جرگه اضطراري و دادگاه عالي افغانستان، به همراه دادگاه‌هاي ديگري كه توسط دولت موقت ايجاد مي‌شوند. بعلاوه تركيب، وظايف و آيين‌نامه‌هاي حكومتي در اين توافق اعلام شده‌اند. 3- دولت موقت بايد همزمان با انتقال قدرت، عامل حاكميت افغان‌ها باشد؛ بطوريكه بايد در اين دوره موقت، افغانستان را در مناسبات خارجي مطرح سازد و در آژانس ويژه سازمان ملل و ساير نهادها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كرسي ويژه‌اي را به افغانستان اختصاص دهد. 4- ظرف شش ماه پس از تاسيس سرويس موقت، بايد لويي جرگه اضطراري تشكيل شود كه رياست آنرا محمد ظاهر، پادشاه سابق افغانستان بر عهده دارد. اين شورا موظف است پس از گذشت دو سال از شكل‌گيري لويي جرگه و با برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه دولتي دائمي روي كار آورد. 5- با شكل‌گيري تشكيلات انتقالي توسط لويي جرگه، تشكيلات موقت منحل مي‌‌شود. 6- لويي جرگه منطبق با قانون اساسي بايد ظرف مدت 18 ماه پس از ايجاد تشكيلات انتقالي و به منظور تدوين قانون اساسي جديد براي افغانستان تشكيل شود. در همين حال و به منظور كمك به لويي جرگه، قانوني براي تدوين اين قانون اساسي، دولت انتقالي موظف است طي دو ماهه آغاز كار خود، با كمك سازمان ملل كميسيون قانون اساسي را ايجاد كند. ب) چارچوب قانوني و سيستم قضايي: 1- تا زمان تدوين قانون اساسي جديد، چارچوب‌هاي قانوني زير بايد مورد استفاده قرار گيرد. - اساسنامه سال 1964 تا حدي كه مفاد آن مغاير با مفاد توافقنامه بن نباشد؛ به استثناي مفاد مرتبط با پادشاهي، احزاب اجرايي و قانونگذاري مذكور در اساسنامه - قوانين و مقررات موجود تا جاييكه با اين قرارداد و يا مقررات قانوني سازمان‌هاي بين‌المللي كه افغانستان عضو آنهاست و مفادي كه در اساسنامه 1964 آمده و مبين اين است كه تشكيلات موقت بايد قدرت رد و يا تصويب اين قوانين و مقررات را داشته باشد، مغاير نباشد. 2- قدرت قضايي افغانستان بايد مستقل باشد و در اختيار دادگاه‌ عالي اين كشور و ساير دادگاه‌هايي كه ممكن است توسط دولت موقت ايجاد شود، قرار گيرد. دولت موقت بايد با كمك سازمان ملل و به منظور بازسازي سيستم قضايي داخلي بر مبناي اصول اسلامي، استانداردهاي بين‌المللي و احكام و سنت‌هاي قانوني افغان‌ها، كميسيون قضايي ايجاد كند. پ) دولت موقت: 1. تركيب -دولت موقت بايد متشكل از يك رييس، پنج معاون رييس و 24 عضو ديگر باشد. هر يك از اين اعضا به غير از رييس، مي‌توانند رياست يكي از بخش‌ها و يا سازمان‌هاي دولت موقت را بر عهده گيرند. - شركت كنندگان در كنفرانس سازمان ملل درباره افغانستان از محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان، درخواست كردند رياست دولت موقت را بر عهده گيرد، اما وي خاطر نشان كرد بهتر است كانديدايي مناسب كه قابل قبول شركت كنندگان نيز باشد، رييس دولت موقت شود. -رييس، معاونان و ساير اعضا دولت موقت توسط شركت كنندگان در كنفرانس بن انتخاب شده‌اند. اين افراد از ميان فهرستي كه شركت كنندگان ارائه كرده بودند و بر اساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي و با توجه به بافت قومي، جغرافيايي و مذهبي افغانستان و با در نظر گرفتن اهميت حضور زنان انتخاب شده‌اند. - شخصي كه عضو دولت موقت باشد، نمي‌تواند بطور همزمان در كيمسيون مستقل ويژه‌اي كه مسئول تشكيل فوري لويي جرگه است، عضويت داشته باشد. 2- آيين‌نامه - رييس دولت موقت و يا در زمان غيبت وي يكي از معاونانش، بايد مقدمات تشكيل جلسات و برنامه كار آنها را فراهم آورند. - دولت موقت بايد سعي كند با استفاده از اكثريت آراء تصميم‌گيري كند. براي هر تصميم‌گيري دست كم 22 عضور بايد حضور داشته باشند و در صورتيكه نياز به راي گيري بود بايد اكثر اعضا حاضر شده و راي بدهند. در هنگاميكه آراء مساوي هستند، رييس بايد تصميم‌ نهايي را اتخاذ كند. 3- وظايف هدايت روزانه تمام امور بايد به دولت موقت واگذار شود و اين دولت حق دارد در جهت مصالح و منافع افغانستان حكم صادر كند. - رييس دولت موقت و در غياب وي يكي از معاونان، بايد دولت موقت را رهبري كنند. - افرادي كه مسئول اداره بخش‌هاي خاصي هستند بايد از سياست‌هاي دولت موقت درحوزه مسئوليت‌هاي خود تبعيت كنند. - به هنگام انتقال رسمي قدرت، دولت موقت بايد اختيارات كاملي براي چاپ و تحويل پول رايج كشور و حق برداشت خاص از نهادهاي مالي بين‌المللي داشته باشد. دولت موقت بايد با كمك سازمان ملل، بانك مركزي در افغانستان ايجاد كند كه به نحو واضح و مسئولانه ذخاير پولي را كنترل كند. - دولت موقت بايد بتواند با كمك سازمان ملل كميسيون مستقل خدمات شهري تاسيس كند تا فهرست‌هاي كوتاهي از كانديداهاي پست‌هاي حساس در بخش‌هاي دولتي و احكام را در اختيار تشكيلات موقت و تشكيلات انتقالي آينده قرار دهد. - دولت موقت بايد با كمك سازمان ملل، كميسيون مستقل حقوق بشر ايجاد كند كه نظارت بر رعايت حقوق بشر، رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر و توسعه نهادهاي داخلي حقوقي بشر را برعهده داشته باشد. دولت موقت همچنين مي‌تواند با كمك سازمان ملل كميسيون‌هايي تاسيس كند كه به مسائلي كه در قرارداد بن ذكر نشده رسيدگي كند. - اعضا دولت موقت بايد به اصول اخلاقي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي پايبند باشند. - عدم پايبندي يكي از اعضا دولت موقت به مفاد اين اصول اخلاقي، بايد به تعليق وي از آن حزب يا سازمان منتهي شود. تصميم براي تعليق اين فرد بايد طبق پيشنهاد رييس دولت و يا معاونان وي صورت گيرد و با راي موافق دو سوم از اعضا همراه باشد. - وظايف و اختيارات اعضا دولت موقت با كمك سازمان ملل در آينده بيشتر تشريح خواهد شد. ت) كمسييون مستقل ويژه براي تشكيل لويي جرگه اضطراري: 1- اين كميسيون بايد يك ماه پس از تشكيل دولت موقت ايجاد شود. اين كميسيون ويژه 21 عضو دارد كه تعدادي از آنها بايد در زمينه قانون اساسي و قوانين معمول، از تخصص كافي برخوردار باشند. اين اعضا از ميان فهرستي كه حاضران در اجلاس بن و نيز گروه‌هاي جامعه مدني و حرفه‌اي افغان ارائه مي‌كنند، انتخاب خواهند شد. سازمان ملل به ايجاد اين كميسيون و دبيرخانه آن كمك مي‌كند. 2- كيمسيون ويژه، اختيارات نهايي براي تعيين آيين نامه و تعداد اعضا لويي جرگه اضطراري را دارا مي‌باشد. اين كميسيون، قوانين و لوايح مرتبط با موضوعات زير را تهيه مي‌كند: - معيار اختصاص كرسي به جمعيت مقيم وغير بومي در افغانستان - معيار اختصاص كرسي به پناهندگان افغان در ايران، پاكستان و ساير نقاط جهان - معيار دربرگيري سازمان‌هاي جامعه مدني و افراد برجسته نظير محققان مسلمان، روشنفكران و تجار در داخل و خارج از كشور - اين كميسيون تضمين مي‌كند كه در تعيين اعضا لويي جرگه، زنان و ساير اقشار جامعه افغان در نظر گرفته شوند. 3- كمسيون مستقل ويژه، قوانين و آيين نامه تشكيل لويي جرگه را دست كم 10 هفته پيش از تشكيل آن به همراه تاريخ آغاز به كار و محل آن منتشر و توزيع كنند 4- كميسيون مستقل ويژه، آيين نامه‌هايي را براي نظارت بر نام نويسي افراد متقاضي حضور در لويي‌جرگه تهيه و اجرا مي‌كند. اين اقدام با هدف تضمين صحت و سلامت اين انتخابات غير مستقيم صورت مي‌گيرد. اين كميسيون براي پيش‌گيري از به وجود آمدن تعارض ميان نامزدها، مكانيسم‌هايي را براي مطرح كردن شكايات و قوانيني براي حكميت مشاجران در نظر گرفته است. 5- لويي جرگه اضطراري، رييس دولت انتقالي را مشخص مي‌كند و پيشنهادهاي مطرح شده براي ساختار و اعضا اصلي دولت انتقالي را به تصويب مي‌رساند. د) مفاد نهايي: 1- پس از انتقال رسمي قدرت، تمامي گروه‌ها و نيروهاي مسلح افغان و مجاهدين افغانستان بايد تحت فرمان و كنترل دولت موقت درآيند و طبق نيازهاي نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي افغانستان جديد عمل كنند. 2- تشكيلات موقت و لويي جرگه اضطراري بايد منطبق با اصول پايه و مفادي باشند كه در قوانين سازمان‌هاي حقوق بشر و سازمان‌هاي بشردوستانه بين‌المللي آمده و افغانستان نير در آنها عضويت دارد. 3- تشكيلات موقت بايد در زمينه مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازماندهي شده با مجامع بين‌المللي همكاري كند. اين تشكيلات بايد نسبت به احترام به قوانين بين‌المللي و حفظ روابط صلح آميز و دوستانه با كشورهاي همسايه و ساير مجامع بين‌المللي متعهد شوند. 4- تشكيلات موقت و كميسيون مستقل ويژه براي تشكيل لويي جرگه، متضمن حضور زنان و نيز حضور منصفانه تمامي گروه‌هاي قومي و مذهبي افغان در اين دو نهاد خواهند شد. 5- تمامي اقدامات تشكيلات موقت بايد منطبق با قطعنامه 1378 شوراي امنيت سازمان ملل (مصوبه 14 نوامبر 2001) و ساير قطعنامه‌هاي اين شورا كه مرتبط با افغانستان هستند، باشد. 6- قوانين آيين‌نامه‌هاي ارگان‌هايي كه توسط تشكيلات موقت به وجود آمده‌اند با كمك سازمان ملل، در زمان مقتضي توضيح داده خواهد شد. اين توافقنامه كه الحاقيه‌ها در آن به عنوان مكمل به حساب مي‌آيند، امروز پنجم دسامبر 2001 در بن به زبان انگليسي تنظيم شده و نسخه اصلي آن به عنوان وثيقه در آرشيو سازمان ملل باقي خواهد ماند. متون رسمي بايد به زبان‌هاي دري، پشتو و ساير زبان‌هايي كه نمايندگان ويژه دبيركل سازمان ملل در نظر بگيرند، ترجمه شود. نماينده ويژه دبيركل موظف است نسخه‌هاي تاييد شده اين توافقنامه را براي تمامي شركت كنندگان به زبان‌هاي انگليسي، دري و پشتو ارسال كند. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.