• آرم قضايي

    «تقویم حقوقی و قضایی سال 96»

    تقویم قضایی در سال 96 پربار بود، در سال گذشته پرونده‌های متعددی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه قضایی مطرح شد که برخی از این پرونده‌ها در همان سال تشکیل شده بود و برخی دیگر برای سال‌های قبل بود که رسیدگی یا مرحله اجرای حکم آن به سال 96 رسید، البته در این میان پرونده‌هایی نیز پس از اجرای حکم، مختومه شد.

تاپ سه حقوقی و قضایی