• دکل مخابراتی

    سرقت 150 دکل در تهران

    افرادی که اقدام به سرقت باتری دکل های مخابراتی شهر تهران کرده و با این اقدام سبب قطعی و ضعف آنتن دهی برخی از اپراتورهای تلفن همراه شده بودند، دستگیر شدند.

تاپ سه حوادث، انتظامی