• دلتنگی‌های آموزگاری که کلاس درس را به بیمارستان برد

    دلتنگی‌های آموزگاری که کلاس درس را به بیمارستان برد

    از روزی که استخدام شده با خودش عهد کرده برای آبادانی کشورش از هیچ کوششی دریغ نکند؛ در ابتدای راه معلمی است و از همان ابتدا پای قول و قرارش با خودش ایستاده؛ سال گذشته شش مرتبه در بیمارستان بستری شده و هربار روی تخت بیمارستان به شاگردانش درس داده و می‌گوید که چقدر دلتنگ آنها بوده است.

تاپ سه آموزش و پرورش