• بازمانده از تحصیل

    پرس‌وجوی پیامکی، طرح دولت برای حذف فقر آموزشی

    بازماندگی از تحصیل از آن دسته موضوعاتی است که به نظر می‌رسد هنوز متولی مشخص و کمیته منسجم و واحدی برای پیگیری و رفع آن در کشور وجود ندارد البته هر از چند گاهی در این میان اقدامات خوبی صورت می‌گیرد.

تاپ سه خانواده