• هفت‌سین تئاتر شهر

    سفره‌ای باستانی به نام «هفت‌سین»

    عدد هفت تقدس خاصی دارد و در نجوم، خانه آرزوهاست، هفت آسمان، هفت طبقه زمین، هفت سوره و آیه، هفت روز هفته شهر عشق، هفت خوان رستم و در نهایت، هفت سینی که روی سفره چیده می‌شود.

تاپ سه فرهنگ عمومی