• چهارشنبه / ۶ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۹:۲۹
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 1400050604455
  • منبع : وزارت کشور

در تشریح اقدامات ۸ ساله سازمان امور اجتماعی کشور عنوان شد

از تدوین اطلس آسیب های اجتماعی و اجرای طرح کاهش طلاق تا اجرای طرح های پیشگیری از مصرف مواد مخدر

از تدوین اطلس آسیب های اجتماعی و اجرای طرح کاهش طلاق تا اجرای طرح های پیشگیری از مصرف مواد مخدر

سازمان امور اجتماعی کشور اقدامات مهم در این سازمان در دولت های یازدهم و دوازدهم را تشریح کرد و از جمله این اقدامات به ارتقاء مشارکت اجتماعی، تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت صاحبنظران، مدیران اجرایی و تشکل های مردمی، تدوین اطلس آسیب های اجتماعی بر مبنای آخرین داده های کشور، تدوین آیین نامه پیوست اجتماعی کشور، ایجاد و راه اندازی ۱۳۵ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۲۳۳ محله هدف ۲۲ استان کشور با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین و اجرای طرح های فوق العاده در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر اشاره کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و وزارت کشور  در حوزه اجتماعی فعالیت های این سازمان در دولت های یازدهم و دوازدهم  را تشریح کرده است.

اهم فعالیت های سازمان به شرح ذیل می باشد.

"مقدمه:
آسیب ها و مسائل اجتماعی، بنا به تعریف، پدیده هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری یا فردی هستند که به مثابه یکی از موانع توسعه و پیشرفت عمل می کنند. اینگونه پدیده ها اغلب در همه جوامع و کشورها یافت می شود، اما نحوه مواجهه با آنها و چگونگی درک و نهایتا چگونگی اقدام برای حل مسائل است که نتایج را در جوامع مختلف، متفاوت می کند. در ایران برای مدتها رویکرد حاکم در درک و حل آسیب های اجتماعی،رویکردی تک علتی، مبتنی و متمرکز بر خود پدیده و عموماً غلبه رهیافت های روانشناسانه بوده و در بعد حاکمیتی فاقد انسجام مدیریتی لازم بوده است. بنابراین، همواره مسأله اصلی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مختلف همچون خودکشی، طلاق، بزهکاری، اعتیاد، قتل، نزاع و غیره فاقد پرداخت و برساخت اجتماعی و آشکار نمودن نقش حکمرانی در چگونگی برساخت و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی بوده است. این مسئله ما را به این موضوع رهنمود می کند که  نظام مسائل و آسیب های اجتماعی همواره به مثابه یک قاعده همانند حلقه های یک زنجیره به هم مرتبط و متصل اند. به گونه ای که از یک طرف حل یک مسأله بدون توجه به سایر حوزه ها(اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی)و مسائل دیگر امکانپذیر نیست و از طرف دیگر، چگونگی درک مسأله برای طراحی نحوه مواجهه با آن بسیار حائز اهمیت است. اساسا چگونگی درک مسأله، از طرح هر پدیده به مثابه یک مسئله اجتماعی متفاوت است و این نکته بحث جدیدی را در حوزه  کنترل و کاهش آسیب ها و مسائل اجتماعی مطرح می کند که از آن به گفتمان حل مسأله اجتماعی تعبیر      می شود. مسئله مطرح در این زمینه برای جامعه ایران و نظام مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی این است که علیرغم اهتمام مسئولین، کارشناسان، صاحبنظران و سیاستگذاران، آنگونه که انتظار می رود، نتیجه مطلوب در این زمینه کسب نشده است.

بر مبنای مسئله فوق الذکر و نظر به درک ضرورت های امروز و فردای جامعه ایرانی، از سال ۱۳۹۲ با تدبیر دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر سازماندهی دستگاههای اجرایی مختلف حوزه اجتماعی، وزارت کشور گزارشی جامع از وضعیت اجتماعی کشور را ظرف مدت دو سال  با همکاری هسته های تعاملی از نخبگان و کارشناسان و مدیران کشور تهیه و در سال ۱۳۹۴ به محضر معظم له ارائه نمود.

ارائه این گزارش از یک سو نقطه عطفی در پرداختن به مسائل و آسیبهای اجتماعی تلقی می شود و از سوی دیگر نقاط تماس دستگاه ها و نهادهای مختلف را شکل بخشید.رهبر معظم انقلاب به عنوان سکاندار کشور، دستور  تدوین مجموعه سیاست ها،برنامه ها و اقدامات را برای تحقق انسجام در مدیریت  اجتماعی کشور با تاکید بر کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی صادر فرمودند.

درپی ارائه گزارش وضعیت اجتماعی به رهبر معظم انقلاب و سران قوا و مسئولین ارشد کشور و پیگیریِ آن طی ۷ جلسه در فاصله سالهای ۱۳۹۷_۱۳۹۴، در جهت تحقق منویات معظم له و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء  بهزیستی اجتماعی، فرایند های شناخت وضعیت کنونی، ترسیم وضعیت مطلوب و کشف راه حل های متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران، اجرای هماهنگ و منسجم برنامه ها و نهایتاً نظارت هوشمندانه در دستور کار سازمان تازه تاسیس امور اجتماعی کشور قرار گرفت.

تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۶ را بایستی گام مهمی در نظام سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی کشور قلمداد کرد. ایجاد این سازمان ذیل وزارت کشور به ضرورت انسجام در مدیریت اجتماعی کشور جهت پیشبرد برنامه های اجتماعی کشور بوده است. ضرورتی که امکان موفقیت در نیل به هدف توسعه و پیشرفت اجتماعی و پیشگیری و کاهش مسائل وآسیب های اجتماعی را از طریق مدیریت و سیاست گذاری مسائل اجتماعی کشور به دنبال خواهد داشت. سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان راس نظام مدیریت و سیاستگذاری اجتماعی برای کشور،  بی تردید نیازمند فرایندهای حکمرانی شامل رصد، تبیین،تدوین سیاست ها و برنامه ها و انسجام در برنامه های اجرائی کشور در حوزه آسیب ها و مسائل اجتماعی است.فرایندی که به صور مختلف در این دوران متحقق شده و گزارش عملکرد به صورت مرتب خدمت مقام معظم رهبری و مسئولین ارشد کشوری تقدیم شده است.

از نظر سازمان امور اجتماعی کشور، سیاست گذاری در حوزه آسیب های اجتماعی اصولاً در سه سطح و با دو رویکرد صورت می پذیرد. سطح اول شرایط و عوامل ساختاری کلان است که ممکن است عوامل مورد نظر در این سطح در نگاه اول اثر مستقیمی در بروز و ظهور آسیب های اجتماعی نداشته باشند، اما تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این عوامل بر ظهور و بروز آسیب های اجتماعی مورد تایید علمی قرار گرفته و ضعف در ارتقاء شرایط یادشده، جراحت های عمیقی بر جامعه و گسترش آسیب های اجتماعی خواهند گذاشت. سطح دوم حوزه تعامل متقابل نهادها و سازمان ها و مردم است که در این عرصه نحوه تعامل یاد شده از منظر شاخص های کارائی و موفقیت نهادی می تواند بر ظهور و بروز آسیب های اجتماعی موثر باشد و سطح سوم عرصه روابط اجتماعی است که ما بدان سطح خِرد تحلیل می نامیم. این سطح در پیوستاری از ویژگیهای تاریخی و فرهنگی یک جامعه شکل گرفته و می توان به عنوان بخشی از عوامل از آنها یاد برد که بصورت تاریخی با سرشت یک جامعه آمیخته شده اند در این سطح ویژگیهای فردی و خلقیات یک جامعه مدنظر قرار می گیرد. اما همانگونه که در سطور پیشین ذکر شد هر سه سطح یاد شده به دو شکل یا با دو رویکرد قابل مداخله اند. شکل نخست الگوی پیشگیرانه است که در این چارچوب اساساً به نظم درآوردن ساختارهای کلان جامعه در جهت جلوگیری از تولید و بازتولید آسیب های اجتماعی مدنظر قرار می گیرند و شکل دوم، اقدامات و فعالیت های درمانگر یا پسا واقعه است که در آن بر گروه های آسیب دیده و یا در معرض آنی آسیب تاکید می شود. ترکیب این دو بعد با هم تشکیل ماتریسی به شکل ذیل می دهد.

با بهره گیری از این رهیافت کلی اهداف ذیل برای انسجام بخشی به مدیریت اجتماعی کشور ترسیم و مجموعه برنامه ها و فعالیت ها در پرتو همکاری همه دستگاه های سه قوه حول محور شورای اجتماعی کشور صورت پذیرفت.

اهداف کلان در ساماندهی جدید امور اجتماعی کشور:

۱- تقویت انسجام مدیریت اجتماعی کشور.

۲- پیشگیری از گسترش روز افزون مسائل و آسیب های اجتماعی.

۳- پیشگیری از تبعات سیاسی و امنیتی مسائل اجتماعی برای کشور.

۴- تقویت رویکرد فرابخشی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی.

۵ -تقویت تقسیم کار ملی و نظارت هوشمندانه بر اجرای برنامه ها.

۶- ارتقای کارآمدی نهادهای اجرائی در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی.

اهداف فوق از طریق سه سطح مداخله و با دو هدف پیشگیرانه و درمانگر در سازمان اجتماعی طراحی و از طریق فرایندهای به شرح ذیل در دستور کار شورای اجتماعی کشور و سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفته است.

الف) سیاست گذاری اجتماعی در جهت انسجام مدیریت اجتماعی کشور و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
ب) تدوین برنامه های جامع اقدام و عمل برای مداخله در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
ج) ارزیابی برنامه ها و فعالیت های پیشین و پیش روی دستگاه ها و نهادهای متولی  
د) رصد مسائل و موضوعات و آسیب های اجتماعی کشور

باور اکثریت نخبگان ملی و محلی، مدیران و کارشناسان حوزه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر این است که:

•  آسیب‌های اجتماعی پیامد کژکارکردی سیستم و خرده سیستم‌ها هستند.
•  آسیب‌های اجتماعی نشانگانی از وضعیت اجتماعی، ساختاری و تاریخی هستند
•  آسیب‌های اجتماعی فرایندی هستند و نه نقطه‌ای
•  آسیب‌های اجتماعی وابسته به بسترهای جغرافیایی،ویژگیهای  جمعیتی و شرایط اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک هستند.
•  هم معلول و هم علت می‌توانند باشند، بدین معنی که آسیب‌های اجتماعی هم خود تقویت کننده هستند و هم مولد آسیب‌های دیگر.
• کنترل و کاهش آسیب ها امری شدنی و تحقق‌پذیر است.

•  آسیب ها راه‌حل‌های اجتماعی دارند.
• و نهایتاً اینکه مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند سیاستی جامع، چندبعدی، چندسطحی و رهیافتی جمعی است.

بنابراین گسترش آسیب‌های اجتماعی نظیر حاشیه‌نشینی، فرسایش سرمایه اجتماعی، تضعیف بنیان خانواده و افزایش طلاق، گسترش مفاسد اخلاقی، افزایش اعتیاد به مواد مخدرو... اگر چه هر یک بنا به ماهیت ویژه‌ای که دارند برآمده از علل و عوامل متفاوتی هستند اما مسامحتاً می‌توان پذیرفت که همگی از نظر مواجهه نظام سیاست اجتماعی و حکمرانی مسائل اجتماعی، برخوردار از همان نقاط ضعف حکمرانی است. لذا به نظر می‌رسد به صورت عمومی لاجرم اصلاح نظام حکمرانی آسیب اجتماعی، حلقه مفقوده برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌باشد. این در حالی است که حکمرانی مناسب اجتماعی می‌تواند فرصتی برای هماهنگی بیشتر و بهتر در این حوزه باشد که نتیجه آن بالابردن ضریب موفقیت برنامه‌های کنترل و کاهش است و از سوی دیگر حکمرانی نامناسب نتیجه‌ای جز تکرار و بازتولید آسیب‌های اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.

 سازمان امور اجتماعی کشور با بهره گیری از پشتوانه قانونی(منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی  و مصوبات شورای اجتماعی کشور) در گام اول با بهره گیری از پتانسیل کارشناسی و مدیریتی شورای اجتماعی کشور و ارتباط سازمان یافته با نخبگان ملی و محلی و تشکل های مردم نهاد، اقدام به ۱- بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود از مدیریت اجتماعی کشور ۲-پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های پیش رو در حوزه ساختاری و اجتماعی، در سه قالب ۱- دیده بانی و رصد تحولات اجتماعی و آسیب های اجتماعی۲-سیاست گذاری و برنامه ریزی از طریق شورای اجتماعی کشور و ۳- طراحی اقدامات و مداخلات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نموده است. این اقدامات  به دو صورت کلی و جزئی به شرح ذیل است.

اقدامات کلان انجام شده توسط وزارت کشور:

۱ -تهیه نخستین گزارش آسیب های اجتماعی در سال ۹۴ و ارائه در محضر مقام معظم رهبری.
۲ -مشارکت در برگزاری ۷ جلسه بررسی آسیب های اجتماعی با حضور رهبر معظم انقلاب.
۳ - ارتقاء جایگاه شورای اجتماعی و اصلاح و تکمیل آیین نامه شورای اجتماعی بهمراه فعال سازی و راهبری شورای اجتماعی کشور.
۴ -تأسیس سازمان امور اجتماعی.

۵- ایجاد مرکز رصد اجتماعی و نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی.
۶- تهیه اطلس سالانه آسیب های اجتماعی.
۷ -تدوین سند سلامت اجتماعی.
۸ - تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی.
۹ - تدوین طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی.
۱۰ -تدوین سه برنامه ملی در حوزه طلاق، اعتیاد به ترتیب توسط کار گروه کاهش طلاق در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد بازآفرینی شهری.
۱۱- تدوین ۳۱ برنامه پیشرفت و آبادانی برای ۳۱ شهرستان کم برخوردار (مناطق حاد و بحرانی).
۱۲- تشکیل دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین کشور.

 اقدامات جزئی انجام شده توسط وزارت کشور:

۱- تدوین طرح جامع و طرح های موضوعی و موردی
۲- هدفمندسازی بکارگیری منابع و امکانات: برنامه ریزی ملی، استانی و دستگاهی و موضوعی درخصوص اعتبارات آسیب های اجتماعی و همکاری با سازمان برنامه و بودجه برای بسیج همه منابع در دسترس.
۳- ایجاد ائتلاف و همکاری بین بخشی: همکاری ۱۴ دستگاه در طرح نماد  و همکاری ۶ دستگاه در طرح سامان.
همکاری وزارت کشور و راه و شهرسازی  در مناطق حاشیه نشین - همکاری قوه قضائیه با وزارت کشور و سازمان بهزیستی در راه اندازی سامانه تصمیم.
۴- تقویت مبانی علمی اقدامات:گسترش همکاری با مراکز مطالعاتی و دانشگاهی حوزوی (مرکز مطالعات آسیب ها با رویکرد دینی).
۵- بهره گیری از ظرفیت نهادهای دینی (ایجاد کارگروه مشترک): حوزه علمیه قم(خواهران و برادران)، سازمان تبلیغات اسلامی،دفتر تبلیغات اسلامی قم، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد.
۶- واگذاری بخشی از فعالیتها به تشکلهای مردمی و جهادی:   حمایت از اقدامات، بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا، سازمان بسیج، بنیاد خانواده و...
۷- تمرکز اقدامات بر اقشار آسیب دیده یا آسیب پذیر:خانواده زندانیان، زنان سرپرست خانواده، کودکان خیابانی، ساکنان محلات حاشیه نشین
۸- سوق دهی برنامه ها به سمت اقدامات پیشگیرانه:  اجرای طرح نماد، آموزش های پیشگیری از اعتیاد در مدارس.
۹- اصلاح روش ها و الگوهای کم اثر: (راه اندازی در دادگاه های درمان مدار).
۱۰- تقویت جریان محرومیت زدایی:   طرح ۳۱ شهرستان، طرح ۱۲ شهرستان، اعتبارات اشتغال روستایی.

اقدامات سازمان امور اجتماعی:

۱ـ تشریح وضعیت اجتماعی کشور درمحضر مقام معظم رهبری و سران قوا  طی هفت جلسه
۲ـ اقدام در جهت اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه  از جمله :
ـ تدوین طرح جامع کاهش آسیب ها با مشارکت ۲۵۰ نفر از صاحبنظران ، مدیران اجرایی و تشکل های مردمی و صرف ۱۰ هزار نفر ساعت
ـ تدوین اطلس آسیب های اجتماعی بر مبنای آ خرین داده های کشور
ـ طراحی و استقرار نظام جامع رصد اجتماعی با هدف پایش و سنجش وضعیت اجتماعی کشور طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
ـ  تدوین آیین نامه پیوست اجتماعی کشور
۳ـ  انسجام در مدیریت امور اجتماعی کشور با  برگزاری ۶۳ جلسه  شورای اجتماعی کشور که ۴ جلسه آن با حضور ریاست محترم جمهور برگزار گردیده است  که  یکی از مهمترین مصوبات این جلسه تصویب طرح تقسیم کار ملی و ابلاغ به دستگاه های  اصلی و همکار در حوزه اجتماعی  بوده است.
۴ـ  انعقاد ۱۳۷ تفاهم نامه  و تخصیص  بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای درطی  چهار سال گذشته جهت  اجرای بیش از ۱۰۰۰ برنامه فوق العاده  در سطح ملی (از طریق دستگاه های اجرایی) وبیش از ۲۰۰۰ برنامه استانی از طریق استانداری ها / سازمان های مردم نهاد و  دستگاه های استانی ؛ در زمینه کاهش  اعتیاد/ کاهش طلاق/ مفاسد اخلاقی/حاشیه نشینی/ ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ( کودکان کارو متکدیان) مناطق حاد وبحرانی؛ و با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله این برنامه ها عبارتند از:
ـ اجرای طرح های پاکسازی با دستگیری و جمع آوری معتادان متجاهر با اولویت استان تهران (در طرح ویژه محله شوش، هرندی و مولوی بیش از ۲۲ هزار نفر با احتساب افراد تکراری دستگیرشده­اند)، ۱۸۰ باب منزل و ۶۷۱ اتاق توزیع کننده و خرده فروشان پلمپ شده است و بصورت همزمان فعالیت های فرهنگی و اجتماع با هماهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد بمورد اجرا درآمده است). همچنین اطراف بیش از ۱۲ هزار مراکز آموزشی پاکسازی و ۲۶۰ کیلوگرم مواد کشف شده است.
ـ اجرای طرح کنترل و کاهش طلاق :از طریق اجرای گسترده ترین برنامه مدون کنترل طلاق و همکاری همه دستگاهها، بحمدالله میزان طلاق ثابت مانده و از رشد جهشی و تصاعدی بازمانده است. براساس آمارهای موجود شاخص میزان عمومی طلاق، ۲ بازاء هر هزار نفر جمعیت عمومی و شاخص بازاء زنان متاهل ۷.۹ کاهش یافته است .

ـ اقدامات مهم درحوزه خانواده و کاهش طلاق: 

راه اندازی و گسترش سامانه تصمیم با همکاری قوه قضائیه و بهزیستی در مراکز استان های کشور و ارائه مشاوره در ۱۵۰مرکز دولتی بهزیستی و ۲۸۱۹ مرکز مشاوره خصوصی و پذیرش ۱۹۵ هزار نفر از افراد در آستانه طلاق در مراکزمداخله در خانواده بهزیستی در سال ۹۷ با ایجاد ۱۰ تا ۲۰ درصد صلح و سازش و انصراف از طلاق
 ـ راه اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره در معیت دادگاه های خانواده و  بکارگیری ۹۳۰ مشاور (قوه قضائیه) و ایجاد ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق برای نخستین بار در کشور(درگزارش پیوست به سایر پروژه ها اشاره شده است).
 
۵ـ ایجاد و راه اندازی ۱۳۵ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۲۳۳ محله هدف ۲۲ استان کشور با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی و اجرای صدها پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط دستگاههای مختلف ، بازگرداندن هزاران کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه، آموزش واشتغال زایی برای ۲۰۰۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن محلات حاشیه نشین و ....
ـ بهره گیری از ظرفیت این  دفاتر در جهت  شناسایی اطلاعات بیش از ٥٠٠٠خانوار نیازمند حمایت و معرفی اطلاعات آن ها برای ستاد هدفمندسازی یارانه ها برای ارسال حمایت های اقتصادی، در سه فاز : ۱ـ آگاه سازی و اطلاع رسانی۲ـ توزیع اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش و دیگر امکانات بهداشتی۳ـ توزیع امکانات معیشتی نظیر سبد کالا، بن خرید کالا، کمکهای نقدی و...

۶ ـ تخصیص مبلغ بالغ بر۴۰۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبارات  هزینه ای  و تملکی  جهت اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی و اشتغالزایی در استان­های مرزی ( آذربایجان غربی/ ایلام / خراسان جنوبی/ خراسان شمالی /خوزستان / کردستان/ کرمان/ کرمانشاه/ سیستان بلوچستان / خراسان رضوی و هرمزگان ـ از محل اعتبارات تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و توزیع اعتبارات استانی کاهش آسیب های اجتماعی)

۷ـ تخصیص بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات هزینه ای و تملکی کاهش آسیب های اجتماعی جهت اجرای برنامه کاهش آسیب های اجتماعی و اشتغالزایی در ۳۱ شهرستان محروم در ۳۱ استان ( از محل اعتبارات تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و توزیع اعتبارات استانی کاهش آسیب های اجتماعی)
۸ـ تشکیل کارگروه ملی مشارکت های مردمی، وبرگزاری  سه جلسه با حضور دستگاه های ستادی عضو کارگروه ملی و نمایندگان شبکه های تخصصی و تشکل های ملی و اقدام در جهت جذب بیش از ٤٠٠ میلیارد تومان کمک از خیرین کشور جهت تامین بخش قابل توجهی از اقلام تجهیزاتی و سرمایه ای حوزه بهداشت و درمان کشور ( از محل این کمک ها  نیازهای مهمی از حوزه درمان کشور برای درمان بیماران کرونا برطرف شده است).

۹ـ سیاستگذاری به موقع در حوزه « مدیریت محله محور » مبارزه با بیماری کرونا : در این ارتباط با توجه به ضرورت مداخلات فوری محله محور برای ایجاد حمایت های بهداشتی، معیشتی و اجتماعی در بین اقشارمختلف جامعه ، با هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان بسیج و ستاد کانون های مساجد کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه تشکل های مردم نهاد (شبکه کمک) و تصویب سیاست های اجرایی و ابلاغ به استانداری های سراسر کشور،  زمینه تحقق اهداف اجتماعی در سطح محلات کشور در حوزه ارایه امکانات بهداشتی و معیشتی با محوریت سازمان بسیج و همکاری سایر نهادها و دستگاه های اجرایی به خوبی فراهم گردید .

۱۰ ـ بسیج گسترده سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی با حضور  بیش از ٣١٧٦سازمان مردم نهاد و ٤٦٧٨ مجموعه مردمی و جهادی در صحنه مبارزه با بیماری کرونا.

 ۱۱ـ تعمیر و تجهیز مراکز اجتماعی وفرهنگی مناطق حاشیه نشین / مناطق محروم و مناطق آسیب دیده از سیل  از محل  کاهش آسیب های اجتماعی در اختیار این سازمان از جمله :

ـ  تجهیز مدارس در مناطق حاشیه نشین و شهرستانهای محروم ۳۱ استان ۳۱ شهرستان ۱۵۰۰محله و ۲۵۰۰ مدرسه شامل از محل اعتبارات تملکی کاهش آسیب های اجتماعی  در اختیار این سازمان  :  رایانه / پرینتر/ ویدئو پروژکتور/ وسایل ورزشی/ زمین چمن مصنوعی/ کولر/ دستگاه کپی و... تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان جهت تعمیر مدارس آسیب دیده از سیل در استان  های سیستان و بلوچستان / هرمزگان و خوزستان
ـ تامین تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای در ۳۱شهرستان محروم در ۳۱ استان کشور با هدف تقویت مراکز آموزشی/ توانمندسازی و ایجاد اشتغال

ـ تامین تجهیزات وتعمیرات اساسی سازمان بهزیستی در استان های کشور در جهت کاهش آسیب های اجتماعی  از جمله: مراکز مداخله در بحران/ خانه های امن/ مراکز بازپروری زنان ودختران آسیب دیده / مراکز نگهداری کودکان خیابانی/مراکزجامع درمان و بازپروری معتادین / شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری معلولین / خانه سلامت  در ۳۱ استان  ـ توسعه و تجهیز پایگاه های خدمات اجتماعی در ۲۶ استان ( ۱۲۵ شهرستان ۱۵۴ محله)
ـ تجهیزوتعمیر اردوگاه معتادین و  اردو گاه کاردرمانی در دو استان کرمانشاه و اصفهان شامل تعمیرات ساختمانی، احداث سوله، خرید ونصب دوربین مداربسته و  ... به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر و استانداری
ـ تجهیزمراکز مهر خانواده( محل ملاقات فرزندان طلاق) با توجه به درخواست قوه قضائیه در۲۸ استان ۶۶شهرستان و۱۰۳ محله

ـ تعمیر وتجهیز پارک ها ی مناطق حاشیه نشین در۳۱ استان :۳۱ شهرستان توسعه نیافته و ۱۴۶ محله مناطق حاشیه نشین  و تجهیز  وتعمیر  سرویس بهداشتی / نصب ست بدنسازی پارکی/نیمکت/مجموعه بازی پلی اتیلن/چراغ و پایه چراغ/ زمین چمن مصنوعی و...

ـ  خرید تجهیزات غیرمصرفی  جهت کتابخانه  در مناطق محروم و حاشیه نشین ۲۵ استان /۳۱ شهرستان/۵۳ محله شامل : قفسه کتاب/قفسه نمایش نشریات/میز وصندلی/میز مطالعه کودک/بارکد خوان /اسکنر/جای روزنامه /صندلی مطالعه /میز مطالعه و....

ـ تهیه ۵ تماشاخانه سیار برای اجرای برنامه در محلات حاشیه نشین  با تخصیص اعتبار به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل : خرید کفی تریلی/اتاق پکیچ/تلویزیون شهری هاتیک/ سیستم کامل صوتی دالبی/دیزل ژنراتور و و ـ خرید تجهیزات و تعمیرات  کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۲۰ استان ۴۰  شهرستان و بیش از ۱۰۰ محله

ـ تجهیز سالن های ورزشی مناطق حاشیه نشین  و توسعه نیافته در ۳۱ استان / ۱۲۰ شهرستان از جمله : ـ خرید چمن مصنوعی در ۶ استان /۳۲ شهرستان و۳۲ محله بنابر درخواست وزارت ورزش و جوانان
ـ تجهیز مراکز نیروی انتظامی در ۳۱ استان / ۳۳ شهرستان و ۲۰۰ محله  از جمله تجهیزات :  تخصیص اعتبار ویژه جهت خرید و تجهیز کانکس نیروی انتظامی در استان های سیستان وبلو چستان / هرمزگان و تهران

۱۲ـ اجرای برنامه های توسعه اجتماعی از جمله:

 . تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی در ستاد وزارت کشور وکلیه استانداریها
ـ فعال کردن ستاد صیانت دستگاه های اجرایی به ریاست عالی ترین مقام رسمی آن دستگاه، جانشینی یکی از معاونین ذیربط و دبیری حقوق شهروندی توسط مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه.      
ـ تدوین شیوه نامه اجرایی مشترک برای مدیریت ونظارت بر فعالیت های سازمان های مردم نهاد حقوق شهروندی وتوسعه وبستر سازی برای فعال شدن هرچه بیشتر سمن های حقوق شهروندی در زمینه های مختلف
ـ امضای توافق نامه با سازمان امور اداری واستخدامی برای اجرای برنامه حقوق شهروندی در نظام اداری وگسترش نظارت سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی تخصصی وعمومی در جامعه
ـ پیگیری اجرای برنامه های حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و استانهای سراسر کشور ( در اجرای این برنامه ها  بیش از ۰۰۰.۱۰ مدیر و کارشناس در سطوح مختلف (دستگاههای اجرایی،‌ سازمانهای مستقل، ادارات استانی و شهرستانی تا رده فرمانداریها و بخشداریها) با تشکیل حدود ۴۰۰۰ جلسه در حوزه های ستادی، هماهنگی، کارشناسی و تصمیم گیری در طول سال فعالیت دارند)
ـ تشکیل ستادهای ساماندهی سواحلَ وکمیته های نه گانه تخصصی  درهفت استان ساحلی کشور
ـ تدوین وابلاغ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور به استانداران هفت استان ساحلی
ـ بکارگیری بیش از ۱۹۰۰نفر غریق نجات در سواحل شمالی استانهای مازندران، گیلان و گلستان وتامین حقوق
ودستمزد آنها که منجر به کاهش چشمگیر تلفات انسانی ومغروقین در سواحل شمالی از چند صد نفر در سال به رقمی زیر صد نفر طی دولتهای یازدهم ودوازدهم
ـ امضای تفاهم نامه سه جانبه فی مابین وزارت کشور وزارت بهداشت وآموزش پزشکی وسازمان محیط زیست در راستای پایش سلامت آب ومحیط سواحل مورد استفاده گردشگران

ـ کاربردی نمودن پیمایش اول ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور در ۳۱ استان
ـ انجام  پیمایش موج دوم سنجش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران از طریق تشریح نتایج برای مدیران ومسئولان اجرایی کشور

ـ تخصیص بیش از ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ جهت اجرای ۱۵۰ برنامه در جهت نشاط اجتماعی
ـ حمایت ازبرنامه های المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با تاکید بردانش آموزان دختر در استانهای سراسر کشور
ـ حمایت از توسعه ورزش عمومی وپایه از طریق کمک به هیئت های ورزشی دومیدانی ؛ ژیمناستیک و شنا در استانهای کشور

ـ اجرای ۱۵۰ برنامه در ۳۱ استان کشوراز جمله برگزاری جشن ها و بازی های بومی و محلی با رویکرد افزایش سطح نشاط و همگرائی محلی بویژه در مناطق کم برخوردار

ـ  بازرسی ازوضعیت دستگاههای اجرایی ومراکزتابعه درحوزه های عفاف وحجاب وحقوق شهروندی توسط ۳۳ هیأت بازرسی۶۰ در  مرحله

ـ تشکیل جلسات کمیته‌های فرهنگی، تبلیغی ، آموزشی ، هنری، ادارات و سازمانهای دولتی ، مدولباس، اقتصادی، عملیاتی، کمیته‌های زیرمجموعه کارگروه حجاب و عفاف که دستگاه‌های مرتبط با موضوع عضو این کمیته‌ها هستند یا ریاست آنها را برعهده دارند

ـ برگزاری دوره آموزش (بیش از یکصد و پنجاه کارگاه آموزشی ) در استان های ۱. آذربایجان غربی ۲. تهران ۳.کرمانشاه ۴.یزد ۵.اصفهان ۶.همدان ۷.مرکزی ۸.فارس ۹.خراسان رضوی ۱۰. سمنان۱۱.قزوین ۱۲. گیلان ۱۳. مازندران ۱۴. خوزستان ۱۵. ایلام ۱۶. قم

۱۳ـ انجام مطالعات اجتماعی باهمکاری مراکز علمی و دانشگاهی با موضوعات ذیل :
ـ طرح راهبردی توسعه اجتماعی،
ـ طرح سنجش وضعیت اجتماعی در سه مرحله ، انجام طرح وضعیت اجتماعی کشور
ـ تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی استانهای کشور دراستانهای سراسر کشور با نظارت دکتر سید ضیاء هاشمی  
ـ تدوین وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران در۳۱ گزارش سطح استانی و ۴۲۶ سطح شهرستانی
ـ سنجش سرمایه اجتماعی در سه مرحله در ایران، نتایج سنجش ملی سرمایه اجتماعی در ایران ۳۱ گزارش استانی و یک گزارش ملی 
ـ  ترجمه و بومی سازی تجربیات جهانی در حوزه مسائل اجتماعی شهری با استفاده از هیأت های اندیشه ورز
ـ تدوین گزارشهای مردم نگاری از مناطق حاشیه ای (۱۵ محله در کل کشور)
ـ بررسی جامعه شناختی ناآرامی های جاری کشور
ـ بررسی وضعیت سلامت اجتماعی ایرانیان
ـ تدوین گزارش های تحلیلی روزنامه نگاری
ـ پیمایش ملی بررسی بسترهای نارضایتی اجتماعی و راهبردهای مدیریت آنها
ـ چاپ اولین اطلس آسیبهای اجتماعی

۱۴ـ ارتقاء مشارکت اجتماعی:
ـ صدور ۴۴۰پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی در سطح ملی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
ـ برگزاری ۱۴۹ جلسه هیئت نظارت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در سطح ملی
ـ صدور ۲۲۹۰ پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی از تاریخ ۰۱.۰۵.۱۳۹۲ تا تاریخ ۲۰.۳.۱۳۹۹ در  سطح کشور
ـ تشکیل کارگروه ملی مشارکت های مردمی، وبرگزاری  سه جلسه با حضور دستگاه های ستادی عضو کارگروه ملی و نمایندگان شبکه های تخصصی و تشکل های ملی و اقدام در جهت جذب بیش از ٤٠٠ میلیارد تومان کمک از خیرین کشور جهت تامین بخش قابل توجهی از اقلام تجهیزاتی و سرمایه ای حوزه بهداشت و درمان کشور ( از محل این کمک ها  نیازهای مهمی از حوزه درمان کشور برای درمان بیماران کرونا برطرف شده است .
ـ سیاستگذاری به موقع در حوزه « مدیریت محله محور » مبارزه با بیماری کرونا : در این ارتباط با توجه به ضرورت مداخلات فوری محله محور برای ایجاد حمایت های بهداشتی، معیشتی و اجتماعی در بین اقشارمختلف جامعه ، با هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان بسیج و ستاد کانون های مساجد کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه تشکل های مردم نهاد (شبکه کمک) و تصویب سیاست های اجرایی و ابلاغ به استانداری های سراسر کشور،  زمینه تحقق اهداف اجتماعی در سطح محلات کشور در حوزه ارایه امکانات بهداشتی و معیشتی با محوریت سازمان بسیج و همکاری سایر نهادها و دستگاه های اجرایی به خوبی فراهم گردید .
ـ بسیج گسترده سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی با حضور  بیش از ٣١٧٦ سازمان مردم نهاد و ٤٦٧٨ مجموعه مردمی و جهادی در صحنه مبارزه با بیماری کرونا.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.