• شاید هم پساکرونا رسیده و ما نمی‌دانیم!

    شاید هم پساکرونا رسیده و ما نمی‌دانیم!

    ماه‌ها حرف زدند، بررسی کردند، اظهارنظرهای کارشناسی گرفتند، تا وقتی قرار بر بازگشایی مجدد موزه‌ها شد، همه یک اصل و یک پروتکل را رعایت کنند؛ اصولی که هم بتواند از آثار تاریخی حفاظت کند، هم از انتشار کرونا ویروس بین کارمندان موزه‌ای و مخاطبان‌اش جلوگیری کند، اما ...

تاپ سه گردشگری و میراث