• چهار باغ عباسی اصفهان

    با «جهان‌نما» چهارباغ را هم زیرسوال بردند!

    «چهار باغ عباسی» را زیرو رو کرده‌اند و می‌خواهند براساس طرح یکی از اساتید قدیمی و به‌نام اصفهانی آن را بازسازی کنند، محوطه‌ای تاریخی که کم در سفرنامه‌های مختلف تاریخی از نام و هویت‌اش ننوشته‌اند.

تاپ سه گردشگری و میراث