• خوشنويسي

    از خوشنویسان غافلیم!

    یک استاد خوشنویسی گفت: در کشور ما تغافل و تجاهلی نسبت به خوشنویسی در بحث حمایت‌های مالی وجود دارد.

تاپ سه تجسمی و موسیقی