• سامانه سیب

    "سیب" کاغذ را از مراکز بهداشتی حذف کرد

    برخی شواهد نشان می‌دهند با ارائه خدمات و فعالیت‌های مربوط به ثبت داده‌ها، کاغذ از فرآیند سلامت در مراکز بهداشتی کشور حذف شده و قرار است سامانه‌ای به نام "سیب" در صورت ارتباط با بیمه، دفترچه‌های کاغذی بیمه را نیز حذف کند.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات