• حادثه طبس

    پنجه عقاب چگونه شکست خورد؟

    فرمان اجرای این عملیات از سوی کارتر، رییس جمهور وقت آمریکا با اعلام کلمه رمز «بروید» صادر و در غروب روز پنجشنبه، چهارم اردیبهشت ۱۳۵۸ این عملیات آغاز شد.

تاپ سه فرهنگ حماسه